Utfordringene i helse og oppvekst framover

KrF mener at vi i Venstre har misforstått, og at vi kom med et ufint angrep på ordføreren. Dette er nok heller et eksempel på politiske skillelinjer for hvordan, og i hvilken rekkefølge vi politikere mener utfordringene i helse- og omsorgstjenestene skal løses framover.

Først er det viktig å si at vi i Venstre er enige i at et distriktshelsesenter kan være en god løsning for våre innbyggere på sikt. I kommunestyreforslaget fra AP og Venstre ønsket vi å renovere lokaler i ODMS for å få samlokalisert psykisk helse- og rusarbeid, og at styringsgruppa skulle fortsette sitt arbeid mot å realisere et helhetlig distriktshelsesenter.

Vi ønsker imidlertid å avvente videre investeringer, da vi mener at prosjektet foreløpig er for prematurt:

1. Det er ikke klart hva et distriktshelsesenter skal inneholde, eller hva det vil koste å drifte det. Det er vanskelig å tro at utvikling av et distriktshelsesenter slik ordføreren beskriver det ikke skal medføre økte kostnader. Vi mener at det er hensiktsmessig å ha en mer helhetlig plan for hva innholdet skal være og hvilke kostnader det medfører før man går videre.

2. Det er ikke forankret blant vårt egne fagfolk i egne helsetjenester hva som faktisk er behovet her i vår kommune.

3. I hver rapport vi får fra egne enheter, er det andre behov som er mer presserende å få løst – blant annet nattstilling i hjemmetjenesten, økt grunnbemanning på sykehjemmet, og økte ressurser for 1-åringene i barnehagene. Vi mener at dette må prioriteres før vi bruker penger på et distriktshelsesenter med uklart innhold.

KrF mener at Venstre burde ha lært at investeringer og drift er to helt forskjellige ting, og at penger investert i distriktshelsesentere ikke kan brukes til drift.

I saksfremlegget kommer det derimot fram at årlige kostnader ved utbygging i sokkeletasjen (renter, avdrag og FDV) vil bli på kr. 744.000 fra 2025. Dette er penger som i aller høyeste grad kan brukes til drift. Og dette er altså de årlige kostnadene før lokalene er fylt med innhold.

Vi i Venstre er veldig glade for å ha en ordfører som er kunnskapsrik, og som ivrer etter å få dette på plass, men nå har det gått litt for fort i svingene – til og med for oss som ofte er utålmodige selv. Nå må vi først løse de mest akutte oppgavene, så skal arbeidet med et distriktshelsesenter fortsette, i tett dialog med egne dyktige fagfolk.

Elisabeth Hals

Ordførerkandidat for Oppdal Venstre