Oppdals svar på framtidas helseutfordringsbilde: Distriktshelsesenter - en organisering for mer og bedre samarbeid.

Gjennom mange utredninger, analyser og utvalgsrapporter de siste årene, og spesielt det siste året, er det slått fast at utviklingen på helseområdet er en av de største utfordringene samfunnene må løse. Det slås samtidig fast at en langt større andel av helseutfordringene må møtes lokalt der folk bor, - i kommunene.

Samtidig går det fram av de samme rapportene at det vil bli færre til å løse oppgavene og vi må finne nye måter å arbeide på. Kunnskapen om hvordan oppgavene skal løses i framtiden ser vi foreløpig bare konturene av, men den vil måtte utvikles i kommunene. Det vi allerede vet er at helseinnsatsen må foregå over hele linja og på riktig nivå.

Da må vi sikre oss at helsetjenestene, også for omsorg, har en organisering som er hensiktsmessig for å få dette til. Vi vet også at godt helsefremmings- og forebyggingsarbeid i kommunene vil bli stadig viktigere slik helsepersonell-kommisjonens arbeid understreker.

I Oppdal gjorde kommunestyret den 22.6. tre vedtak som blir lagt merke til langt utover kommunens grenser. Vi samlet legetjenestene våre i en organisering som skal løse både fastlegetjeneste og legevaktstjeneste med kommunen som eier og styrer. Men kanskje aller viktigst for det framtidige helseområdet, vi vedtok at arbeidet med utviklingen av et fullverdig distriktshelsesenter fortsetter med uforminsket kraft.

Dette er det første og viktigste steget i å sko seg for framtidens utfordringer sammen med den bedrede kommunikasjon innføringen av Helseplattformen skal bidra til. Å få på plass en slik organisasjon er selve grunnmuren for å løse de helseutfordringene som kommer.

I et distriktshelsesenter skal både helsefremming, forebygging, primærlegebehandling, spesialisttjenester, mestrings- og læringsutfordringer knyttet til helse og omsorg, utvikling og rekruttering til tjenestene gjennom utdanning foregå.

Noen forveksler distriktshelsenteret med utbyggingen av sokkeletasjen i bygget som legesentrene våre holder til i dag. Distriktshelsesenteret er organiseringen av tjenestene. For å få dette til trengs mer plass enn den vi har per nå for å kunne få huse deler av denne nye organiseringen. Spesielt kanskje et mottak og en spesialistpoliklinikk, som skal bemannes av spesialsykepleiere. Da var vi i Oppdal fantastisk heldige som har et areal som står ferdig til innredning. Nemlig den nevnte sokkeletasjen under legesentrene.

Hvorfor skal vi gjøre dette i Oppdal? Jo,- fordi hos oss er vi så heldige at vi kan skaffe oss kunnskapen vi vil trenge underveis i løpet gjennom avtalen med NTNU. I tillegg er Oppdal kommune en kommune hvor fritidsbefolkningen er mer enn dobbelt så stor som den fastboende befolkningen.

I det en person reiser inn i Oppdal, slik fritidsboliginnbyggerne ofte gjør, er det vi som kommune (og selvsagt de sjøl) som har ansvaret for å løse deres helse- og omsorgsbehov. Vi ser allerede at mange av fritidsboliginnbyggerne velger å ha fastlege i Oppdal.

Og med tiden vil det også bety mange nye omsorgsoppgaver. Dette, sammen med det som er påpekt over, setter helsetjenestene våre under press. Da kan vi enten velge å løse dette klattvis, en bit av gangen gjennom «ad hock» løsninger, eller vi kan bruke denne muligheten for «tilgang på kunder» som en slik tilgang på personer som trenger helsetjenester utgjør, til å tenke innovativt og nytt, til å bygge et fullverdig distriktshelsesenter som skal løse helseutfordringene for alle, både fastboende og de som er her i kortere perioder.

Etter samtaler med Helse Midt, Helseforetaket StOlav, NTNU, Helse og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal og distriktsdepartementet ble vi rimelig trygge på at dette var den beste løsningen å foreslå for kommunestyret. I møte med Helse og omsorgsdepartementet ble det uttrykt at det er slik som Oppdal nå arbeider med å løse helseutfordringsbildet, som er den måten helseutfordringene i kommunene må løses i framtiden.

Så slår Generalistkommuneutvalget fast at kommunene må arbeide mer sammen for å løse framtidens utfordringer. Derfor er distriktshelsenteret drøftet med ordførerne i kommunene Dovre, Folldal og Rennebu. Alle ser oppsiden og mulighetene i dette samarbeidsoppspillet.

Disse kommunene utgjør til sammen en fastboende befolkning på i underkant av 15.000. Hvis en tar med fritidsboligbefolkningene er en sannsynligvis langt på vei opp mot 40.000 som skal ha helseutfordringer løst.

Oppdal kommune er og skal fortsatt være en innovativ kommune, både i og for seg selv og i samarbeidet med NTNU og andre. Det vil vi fortsette å være for helse- og omsorgsutfordringene; enten det gjelder omsorgen knyttet til demens, utfordringene som oppstår grunnet alderssammensetningen i befolkningene, eller for få til en bedre utvikling på folkehelseområdet. Men det er viktig å få på plass grunnmuren.

Det var det vi gjorde med de tre vedtakene 22.6. Så er det viktig at det kommende kommunestyret er like innovativt og modig som det sittende og sikrer arbeidet gjennom budsjettvedtak i desember.

Med vennlig hilsen

Geir Aril Espnes (SP)

ordfører i Oppdal