Debatten om plassering av ny brannstasjon i Oppdal har gått heftig i lengre tid, inntil kommunestyret i september i fjor landet på en løsning i Vikavegen. Dermed ble alternativene ved Russervegen og i "klokkesvingen"  mellom idrettsbanen og Sagtunet forkastet.

Dette var i samsvar med rådmannens innstilling.

De ansatte ved stasjonen i Oppdal har hele tiden vært klar på et ønske om å få plassert en ny brannstasjon sentralt i sentrum, og nær de øvrige nødetatene som ambulanse og politi.

I desember sendte Plankontoret ut varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Vikavegen.

Det aktuelle området er avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2013. Planområdet inngår også i reguleringsplan for Vikavegen, vedtatt 1 1982, og er der regulert til friluftsområde.

I utsendt varsel fra Plankontoret viser de til at planområdet ligger nært Ålma, og at det ikke vil være mulig å opprettholde krav til 50 meters byggeavstand fra vassdrag, slik det kreves i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

I forprosjekt og foreløpig skisse til reguleringsplan er det forutsatt direkte utkjøring til Vikavegen fra flere porter i brannstasjonen, der trafikk til og fra stasjonen kan krysse gang- og sykkelvegen og kjøre ut på Vikavegen over en lengre strekning.

Dette liker ikke Statens vegvesen.

I en uttalelse til Plankontoret skriver de:

"Det forutsettes direkte utkjøring til fv. 6518 Vikavegen gjennom flere porter i brannstasjonen, og at det dermed må legges opp til en åpen situasjon mellom Vikavegen og manøvreringsarealer foran brannstasjonen, slik at trafikk kan krysse gang- og sykkelvegen og kjøre ut på Vikavegen over en lengre strekning.

Av hensyn til trafikksikkerhet, og da spesielt hensynet til de gående og syklende, kan vi ikke akseptere et kjøremønster som dette."

Vegvesenet viser også til manglende frisiktlinjer, og krever at gang- og sykkelvegen opprettholdes adskilt fra trafikkarealet foran brannstasjonen.

I følge Statens vegvesen er Vikavegen en relativt høyt trafikert veg som blant annet betjener store boligområder langs vegen, og viser også til  nærheten til idrettsanlegg og at strekningen brukes som skoleveg.