Førstkommende onsdag skal kommunestyret på ny diskutere lokalisering for den nye brannstasjonen i Oppdal. I kommunestyret 21. juni i år vedtok politikerne å gå tilbake til start når det gjelder plassering av ny brannstasjon.

- Vi har sett på mange alternativer når det gjelder brannstasjonen og det har vært mange utredninger i denne saken. Brukerne vil helst være i området Klokkesvingen/gressbanen og nært et fagmiljø med ambulansen og legesenteret. Det har vært mye arbeid i sentrum og vi må se på alt arbeidet som en helhet, sa Ola Skarsheim (Sp) under kommunestyret i juni

Skarsheim og Sp kom med forslag om å vedta alternativ to for ny brannstasjon, ved Idrettsbanen/Sagtunet, som grunnlag for videre prosjektering.

Trygve Sande (V) syntes forslaget til Sp var godt. Han fremmet et forslag om å se på tomter innenfor kjerneområdet de opprinnelig ønsker ny brannstasjon.

- På bakgrunn av fremlagte utredning og tidligere behandlinger av saken, samt nye opplysninger vedrørende nye tomtealternativer innenfor området, avklares nye og eksisterende alternativer for lokalisering ved Russervegen og Inge Krokanns veg, heter det i forslaget fra Venstre/ Trygve Sande, som ble vedtatt.

- Vanskelig med en ny brannstasjon på tomten

I etterkant av annonsering etter tomtearealer som tidligere ble gjennomført, har det kommet opplysninger om at det er tilgjengelige arealer beliggende nord for krysset Russervegen/Inge Krokanns veg. Disse arealene var ikke tilbudt som arealer for ny brannstasjon ved annonseringen, da de på dette tidspunkt var låst av en opsjon.

- Per Ansnes som eier av arealene har på eget initiativ tatt kontakt med Troll Arkitekter og fått tegnet inn ny brannstasjon på arealene. Tegningene viser at det på alternativene Troll Arkitekter har tegnet ut, ikke er mulig å få til en senere utvidelse, uten å måtte erverve ytterlige arealer som ikke er i Ansnes eie. De to arealene det henvises til som er Ansnes eie har gårds- og bruksnummer 282/91 og 282/40. Begge eiendommene er bebygd med bolighus anslagsvis fra 60-tallet, skriver rådmannen i sakspapirene.

Per Olav Lyngstad orienterte kommunestyret om den aktuelle tomten i Venstres forslag.

- Ei slik plassering vil ikke gi mulighet for noen utbygging senere, i forbindelse med en samlokalisering senere. Tomten er på over 3900 kvadratmeter og slik tomtene er utformet, vil vi få problemer med en utvidelse på et senere tidspunkt, sier Lyngstad.

- Som nevnt i saksopplysninger viser uttegningene at det er vanskelig å få plass til en ny brannstasjon på de tomter som nå har blitt tilgjengelige for formålet. Dette på grunn av arealenes beskaffenhet og utforming. Slik rådmannen ser det, bør plassering av ny brannstasjon i Oppdal gjøres på en slik måte at det er mulig å utvide bygningsmassen på ett senere tidspunkt, skriver rådmannen i sakspapirene.

Rådmannen anbefaler å ikke plassere en ny brannstasjon på de tomtene som nå er tilgjengelige.

- Trafikkmessig vurderes disse alternativene som dårligere enn opprinnelig plassering innenfor området Inge Krokanns veg/Russervegen, i og med at hovedtrafikken i Inge Krokanns veg i hovedsak kommer fra krysset ved Byggmix og videre nordover etter omlegging av E6, står det videre i sakspapirene.

Går for ny brannstasjon i Vikavegen

Rådmannen mener at med bakgrunn i vedtak gjort i kommunestyremøte 21. juni år, der det beskrives en «avklaring av nye og eksisterende alternativer for lokalisering ved Russervegen og Inge Krokanns veg», at det kan forsvares å vurdere tidligere foreslåtte plassering ved Idrettsbanen/Sagtunet på nytt.

- Rådmannen anser alternativet ved Idrettsbanen/Sagtunet som det beste av alternativene i området, og ser også muligheter for å endre på innkjøring til parkeringsplass på stasjonen, noe som vil medføre at all trafikk til ny brannstasjon vil foregå direkte fra Inge Krokanns veg og ikke via Russervegen som tidligere planlagt, står det i sakspapirene.

Barnerepresentanten Vigdis Thun er kritisk til en plassering av ny brannstasjon i dette området og fraråder en slik plassering uten at kommunestyret vedtar kompenserende tiltak.

- Dersom kommunestyret skulle velge å gå for å plassere ny brannstasjon i dette området, mener barnerepresentanten at dette må kompenseres i form av oppgradering av lysløypen i området. Rådmannen kan imidlertid ikke støtte dette, da midler til en slik oppgradering ikke er prioritert i handlingsplan/budsjett.

- Rådmannen viser derfor til tidligere forslag i Vikavegen som aktuell plassering av ny brannstasjon og velger å tilrå at kommunestyret vedtar oppstart med dette alternativet.

Rådmannens tilråding: Kommunestyret ber rådmannen om å avklare utbygging av ny brannstasjon på arealer i Vikavegen, gnr 284 bnr 58. Kommunestyret ber om at det igangsettes arbeid med utarbeidelse av ny reguleringsplan for disse arealene mellom Vikavegen og Ålma. Reguleringsformål vises som bebyggelse for offentlig/privat tjenesteyting.