Vi har meldt vår bekymring for fastlegeordningen og legevaktstjenesten i Oppdal til Oppdal kommune.

Bakgrunnen for dette er som følger: Fastlegeordningen i Norge skranter. 150 000 nordmenn står uten fastlege fordi arbeidsbelastningen er for stor. Dette har gjort fastlegejobben lite attraktiv og det er vanskelig å skaffe både vikarer og nye leger til fastlegehjemler.

Dette kryper stadig nærmere. 4000 innbyggere i Trondheim står uten fastlege og det er legehjemler som har stått ledige over lengre tid i flere av våre nabokommuner. Resultatet er at kommunene forbedrer arbeidsvilkårene for å sikre legedekningen i egen kommune, i påvente av en statlig redning av fastlegeordningen.

Dette har nylig medført at en kollega har sagt opp til fordel for jobb en nabokommune, og Oppdal har mistet en fastlege.

Det er ikke første gang. Oppdal har de siste årene mistet flere fastleger til nabokommuner, selv om de fortsatt er bosatt i Oppdal. Vi har tydelig formidlet til Oppdal kommune at en sannsynlig medvirkende årsak til dette er vaktbelastning, med følgende svar: «Det kommer nye leger. Det ordner seg nok».

Denne gangen er vi svært bekymret for at det ikke ordner seg. Vi er bekymret for at det forverres dersom ikke arbeidsbelastningen reduseres og arbeidsvilkårene forbedres. Vi er bekymret for at den ledige fastlegehjemmelen blir stående ledig over lengre tid. Vi er bekymret for at det er vanskelig å skaffe sommervikar for å sikre lovpålagt ferieavvikling, samt vikar for leger i permisjon. Til sommeren står vi altså i fare for å mangle tre leger.

Dette vil øke belastningen på gjenværende leger betydelig. Her trengs det snarlige tiltak. Det er begrenset hvor lenge gjenværende fastleger klarer å stå i en ytterligere økt arbeidsbelastning. I samme tid har Oppdal hatt en stor vekst i fritidsbeboere og gjennomreisende. Dette merker vi i legetjenesten godt. Dagens legevaktstjeneste må skaleres for å håndtere dette, sammen med fastlegetjenesten og andre kommunale helsetjenester som fritidsbeboere benytter seg av.

For legene i Oppdal kommer legevakt på toppen av fastlegejobben med fulle arbeidsuker. Om alle leger deltar i vakt har vi vakt hvert 9. døgn, 24 timer pr. vakt. Sjelden er vaktbelastningen 9-delt grunnet ulike vaktfritak (ferie, sykdom, svangerskap, alder > 55 år, deltagelse på obligatoriske kurs mm.) Det kan være nede i 2-3-delt vakt i flere uker ved uttak av lovpålagt ferie. Det er i disse periodene umulig å ta ut nødvendig hviletid etter vakt.

Ferier og høytider er på samme tid perioder med økt aktivitet og fritidsinnbyggere i bygda og dermed travlere vakter. I perioder mener vi at legevaktdekningen grenser mot uforsvarlig drift, både for legevakt og fastlegetjeneste.

I denne situasjonen er det viktig å presisere for våre pasienter at det ikke er den enkelte pasient som skaper for stor arbeidsbelastning. Vi vil ikke at noen vegrer seg eller utsetter å ta kontakt med fastlegen for sine helseproblemer. Vi ønsker å tilby gode helsetjenester for med god kvalitet for de som trenger det. Det kan bety at vi må begynne å prioritere våre arbeidsoppgaver dersom legemangelen vedvarer.

Helt konkret betyr det at vi må bruke mindre tid på attester, forsikringssaker, møtevirksomhet med f. eks NAV og at pasienter må belage seg på lengre ventetid for problemstillinger som vurderes å kunne vente. Helseplager med behov for øyeblikkelig hjelp skal alltid få tilbud om snarlig legevurdering.

Vi ønsker to LIS1 (turnusleger) i Oppdal. Det er en forsterking av legevaktstjenesten med økt bemanning. LIS1 er et kompetansehevende og rekrutterende tiltak. I det halve året vi har LIS 1 nå kan vi tilby raskere time for pasienter på kontoret, mens påfølgende halvår blir det lengre ventetid.

Dette er en variasjon i kapasitet som vi synes er utfordrende for å kunne tilby en stabil helsehjelp til våre pasienter. Vi ønsker en LIS 1 på hvert legesenter hele året. I motsetning til fastleger-/vikarer er det ikke et problem å få besatt en LIS1-stilling. Dette er dermed et tiltak som kan hjelpe situasjonen raskt. Det kan ikke vente til handlingsplan 2023-2026.

Drift av fastlege- og legevaktstjeneste er et overordnet kommunalt ansvar. Det er på tide at Oppdal kommune tar sitt ansvar på alvor. Det er ikke nok å vise til Oppdals fortreffelighet for å rekruttere leger til Oppdal. Vi er flere unge og nyetablerte fastleger i Oppdal som ønsker å sikre gode legetjenester for befolkingen. I dag har vi ikke forutsetningene som skal til for å gjøre dette over tid.

Vi ønsker en grundig gjennomgang og revidering av legevakt-tjenesten og fastlegetjenesten i Oppdal. Vi mener det må på plass tiltak for å stabilisere legetjenesten på kort og lang sikt for å beholde nåværende fastleger i legetjenesten og sikre legedekningen i fremtiden.

Fastlegene i Oppdal kommune