Mandag hadde rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge innspillsmøte i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for rovdyr. Møtet fant sted på Quality Skifer Hotel i Oppdal.

Representert på møtet var blant annet Sør-Trøndelag Bondelag, Oppdal Sau og Geit, Mattilsynet, Statens naturoppsyn, Oppdal kommune, Rennebu kommune og Forollhogna nasjonalparkstyre.

- Det er viktig for oss å komme med innspill før forvaltningsplanen skal skrives, i stedet for å klage i ettertid, sier leder Gunnar Alstad i rovviltnemnda region 6 Midt-Norge.

Mål om å bli ferdig i 2017

Han forteller at Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal står ovenfor en utfordrende oppgave med den nye forvaltningsplanen for rovdyr.

- Vi er regionen i landet som har ansvaret for flest rovdyr. Vi har også inn- og utførsel av rovdyr fra Sverige. Midt oppi dette beites det overalt, forteller Alstad.

I Oppdal og Rennebu skal det ikke være ynglinger av rovdyr. Her er det prioriterte beiteområder.

- Det betyr ikke at det ikke skal være rovdyr her, men det brukes andre verktøy for å ta dem ut enn i yngleområder, forklarer lederen.

Rovviltnemnda har et mål om å få godkjent den nye forvaltningsplanen innen desember 2017.

- Arbeidet tar tid, men det er nødvendig. Nå skal vi jobbe med planen videre i november, før vi til våren skal ha en høringsrunde, sier han.

- Må ivareta beitenæringens interesser

Som Norges største sauekommune og en stor hyttekommune åpnet oppdalsordfører Kirsti Welander møtet. Her pekte hun blant annet på utfordringene med at mange av kommunens fritidsboliger ligger på beiteområder.

Hun orienterte også kort om rovdyrsituasjonen i kommunen.

- Siden slutten av 1980-tallet har det vært store tap av husdyr i Oppdal. Særlig jerv og ørn har vært utfordrende. Likevel har tallene gått litt ned de siste årene, sier Welander.

I år ble rundt 47.000 sau og lam sluppet ut på beite. Ifølge en rapport Nibio har utarbeidet for Oppdal kommune, har utmarka i Oppdal potensial til å tåle beiting på opp mot 70.000 sau.

- Skal vi øke på med dyr må vi ha en rovdyrforvaltning som ivaretar beitenæringen sine interesser, mener ordføreren.