Oppdal har en storslått og rik natur. Mange utenfor bygda har for lengst oppdaget dette og søker hit. Menneskenes møte med naturen i Oppdal skaper mange former for verdier. Ringvirkningene av utmarksturisme gir økt omsetning av en rekke varer og tjenester. Det bidrar til sysselsetting og til at Oppdal er et levende lokalsamfunn.

Leserinnlegget «Er allemannsretten i Oppdal truet?» ble publisert i OPP 18.12.2023. Det er Oppdal Hytteforening som stiller spørsmålet. De stiller seg kritisk til prispolitikk på parkering og skiløyper i Oppdal, og lurer på hvor grensen går for hva kommersielle aktører kan gjøre med hjemmel i allemannsretten. Hytteforeningen nevner flere utfartsområder, blant andre Storlidalen.

Storlidalen Løypelag vil framheve frivillighetens store innsats for tilrettelegging for friluftsliv i ulike turområder i Oppdal.

I Storlidalen har det i lang tid vært svært godt samarbeid om skiløyper mellom mange parter – Løypelagets medlemmer, Lønset Idrettslag, grunneiere og løypekjørere.

Det snør ikke skiløyper. Tilrettelegging av løyper krever mye innsats til ryddearbeid i løypetraseer før skisesongen, løypepreparering gjennom sesongen, og vedlikeholdsarbeid på maskiner. Dette krever både penger og arbeid. Det er ikke få timer som legges ned i frivillig arbeid for å tilby gode skiløyper gjennom vinteren. Og som så ofte ellers – det største arbeidet faller på noen få personer. Løypekjøreren må ofte avstå fra sosiale aktiviteter for å være klar til løypekjøring om natta eller tidlig morgen, slik at løypene er klare når folket strømmer til.

Det koster å kjøre løypemaskiner. Løypelaget får midler fra grunneiere, kommunen og støttespillere. Men medlemmer og brukere av skiløypene er viktige bærebjelker, og det er jo nettopp til disse Løypelaget jobber hardt for å gi et godt tilbud. Gjennom informasjonsarbeid oppfordres medlemmer og brukere av skiløypene til å støtte Løypelagets arbeid – på frivillig basis. Ved at flere støtter, kan det gis mer og bedre skiløyper – som igjen styrker mulighetene til skiaktivitet, god folkehelse, og fine opplevelser.

Tilkomst til skiløypene er sentralt. Tilrettelagte parkeringsplasser reduserer omfang av villparkering langs veiene, som kan gi trafikkproblemer og hindre framkomst for nødetater. Det er ikke ønskelig for noen.

Det er ikke offentlige parkeringsplasser i Storlidalen, men grunneiere legger ned penger og innsats i å avse grunn, opparbeide parkeringsplasser, brøyte og vedlikeholde gjennom vinteren. Det må gjøres tidlig om morgenen, for de ivrigste skiløperne kommer tidlig. I tillegg er det servicebygg med toalett og dusjmulighet.

Tilretteleggerne av skiløyper og parkering i Storlidalen oppfatter seg på ingen måte som «kommersielle aktører». Tvert imot mener Løypelaget at dette utgjør en stor frivillig innsats som på en avgjørende måte bidrar til å oppfylle hensikten med friluftsloven og allemannsretten, altså å gjøre utmarksgodene mest mulig tilgjengelig for allmenheten. Men at tilretteleggingen medfører kostnader, kan ikke frivilligheten trylle helt bort.

Med ønsker om en fredfull juletid og et godt skiår i 2024,

Styret i Storlidalen Løypelag