For det første er jeg utrolig glad for at Høyre endelig vil snakke om avviklingen av dagens tilskuddsordning. Eller vil de egentlig det?

Jeg leser Dalsegs svar som at hun heller vil snakke om rekordbruk av oljepenger, noe Høyre også selv sier ikke er bærekraftig eller forsvarlig i tiden fremover.

Likevel har de rom for flere skattekutt. Men skattekuttene til de som har mest fra før må også finansieres. Blant annet med kutt i tilbud og tilskudd. I fjor ble det vedtatt avvikling i tilskuddsordningen til sykehjemsplasser - som ble innført av regjeringen Stoltenberg i 2008.

En rekke sykehjem rundt om i landet har stort behov for rehabilitering. Med Høyres kutt i tilskuddsordningen vil ikke lenger kommunene få tilskudd til rehabilitering. Mange av våre eldre rundt om i landet bor på disse sykehjemmene.

Bør ikke beboerne på disse sykehjemmene også ha krav på samme standard og kvalitet som de som bor på nybygde sykehjem? Tydeligvis ikke - etter Høyres mening.

Da ordningen ble innført i 2008 var det imidlertid viktig at tilskuddsordningen omfattet både nye sykehjemsplasser - og de som trengte rehabilitering.

Vi har behov for ulike botilbud for våre eldste innbyggere.

Slik Høyre legger opp til nå vil Rennebu kommune bli etterlatt med Boavdelinga og Trygdeboligene i første omgang som vi ikke får tilskudd til å rehabilitere. Det er snakk om et bortfall på 45% tilskudd pr rom.

Vi har behov for disse bo-alternativene, men Høyre vil nå kun gi tilskudd til nye plasser. Høyre vil altså skape en forskjell i kvaliteten på boliger. Det er vi i Arbeiderpartiet imot.

Vi mener alle skal ha samme gode standard på boligene, og da må tilskuddsordningen ta høyde for det.

Eldrebølgen slår ulikt inn fra kommune til kommune og morgendagens omsorg vil ikke være bærekraftig om samme andel eldre skal bo i institusjon. Derfor har mange kommuner lagt om tjenestestrukturen og vridd ressursene over i hjemmetjeneste, rehabilitering o.l.Ressurssenter for omstilling i kommunene(RO) er tydelige på at kommunene må ta grep om sin innretning av eldreomsorgen, men kommuner som nå har behov for å investere i kvalitet og modernisering av eksisterende plasser får ikke lenger tilskudd til dette. Slike prosjekter har fått støtte før, og det mener jeg er vesentlig at de fortsatt får.  Er det ikke kommunene selv som er best i stand til å vurdere behovet i egen kommune?

Kutt i tilskuddsordningen føyer seg inn i rekka av flere kutt som rammer de med behov for gode, velfungerende tjenestetilbud.

Høyre raser(i følge VG) over at kommunene ikke innfører velferdsteknologi fort nok og vil kutte støtte til pilotprosjekter på velferdsteknologi. De pålegger egenandel for fysioterapi for 100 ulike diagnoser som inntil i år var fritatt for egenandel.

Så langt i debatten har jeg mottatt tilsvar fra Høyre med beskyldning om faktafeil, svartmaling, tåkelegging og idiotiske påstander. Men jeg spør fortsatt etter et svar fra Høyre om avviklingen av dagens tilskuddsordning til sykehjemsplasser er framtidsretta. Det kunne vært interessant å høre hva de tenker om bemanning også. Bør det ikke være krav til samme standard og kvalitet for beboere i nye og gamle sykehjem?