Alt areal ligger i en kommune - hvis regjeringen skal klare å overholde de forpliktelsene Norge har påtatt seg - gjennom blant annet Naturavtalen - er de helt avhengige av oss i kommunene.

Se Hals i Dagsnytt 18

Når jeg i intervju og debatt i NRK etterlyser et tydeligere rammeverk for arealbruken, betyr ikke det at byråkrater i Oslo skal bestemme over våre arealer. Det lokale selvstyret er og forblir viktig, men tross tydelige signaler og føringer fra regjeringen klarer vi ikke lokalt å forvalte dette ansvaret på en konsekvent måte.

I mars 2022 sendte daværende landbruks- og matminister Sandra Borch brev til alle landets kommuner med klar beskjed om at jordvern skal være et overordnet hensyn i arealforvaltningen. Det ble understreket at bevaring av dyrkbar jord er av nasjonal interesse for å styrke beredskapen og matsikkerheten.

Budskapet er ikke til å misforstå, men som lokalpolitiker kan en velge å ikke vektlegge det. Nettopp det skjedde under behandlingen av Bjørkmoen. Til og med representanter med jordvern som hjertesak stemte for utbygging.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skrev i Aftenposten den 3.11.23 at regjeringen jobber for fullt med å følge opp Naturavtalen med “sterk innsats for naturen her hjemme”. I tillegg har han uttalt til NRK at “utviklingen går i feil retning for naturen” og at “dette er et alvorlig samfunnsproblem”.

I Hurdalsplattformen har regjeringen slått fast at natur og klima skal være rammen for all politikk. Skal vi i fellesskap få til dette må regjeringen gi oss i kommunene flere verktøy for å ta bedre vare på natur i arealsaker. Eksempler på dette kan være:

  • Innføre arealavgift. I dag er det gratis å forbruke natur, det gjør at det alltid vil lønne seg å bygge ut.

  • Krav om arealregnskap. Det burde alle kommuner ha, og sammen med kravet må det følge med midler.

  • Forbud mot å bygge ned myr.

  • Forbud mot å bygge ned matjord og beiteareal.

I Oppdal har det vært stor byggeaktivitet gjennom mange år. Boliger, hytter, veier, infrastruktur og næringsarealer er viktig for oss. Byggeaktiviteten har skapt mange gode arbeidsplasser og utviklet lokalsamfunnet vårt på en positiv måte. Nå må vi finne andre måter å skape verdier for kommunen og næringslivet på, som ikke baserer seg på uansvarlig nedbygging av natur. Dette må vi løse i fellesskap.

I løpet av 2024 og 2025 skal vi utarbeide en ny arealdel i kommuneplanen vår. Jeg tror mange er enige med meg i at vi ikke kan fortsette i samme tempo som før. Vi trenger å ta en fot i bakken, få en helhetlig oversikt over hvilke arealer vi har i kommunen vår. Først da kan vi bli enige om hvordan de arealene som er igjen skal disponeres. Vi kan ikke bruke opp alt areal vi har tilgjengelig, noe må også spares til kommende generasjoner.

Elisabeth Hals

Oppdal Venstre