Ordfører Elisabeth Hals har, kanskje uten at det var hensikten, satt i gang tanker og debatt om lokaldemokratiet.

Temaet ble presentert i Midt-Nytt og Dagsnytt 18, der ordføreren ytrer et ønske om hjelp fra Statsforvalter og departement i forbindelse med arealforvaltning.

Se Elisabeth Hals i debatt med Frps Helge Njaastad på Dagsnytt 18 her.

Arealforvaltning er kanskje det elementet i lokalpolitikken som er mest synlig. Samtidig er det et tema som skaper mye debatt i samfunnet. Viktigheten og virkningen av arealforvaltning er av en sånn art at den MÅ foregå lokalt. Å ta vare på naturgrunnlag og naturressurser er et lokalpolitisk ansvar, som vi i Senterpartiet tar på største alvor. I hele forvaltningsmodellen er det nettopp lokalpolitikerne som har størst kunnskap om lokale forhold.

Kort fortalt er all arealforvaltning basert på kommuneplanens arealdel. Denne viser muligheter og begrensninger, og er grunnlaget for behandling av alle saker. Utbygging av et område, for eksempel et hyttefelt må da være tiltenkt nettopp hyttefelt i kommuneplanen.

Utbyggingen starter med et såkalt reguleringsforslag, som dersom det blir vedtatt i alle instanser, gir en ferdig reguleringsplan. Når man har denne reguleringsplanarbeid ferdig og godkjent, kan utbyggingen starte.

De store politiske diskusjonene skjer mellom reguleringsforslag og godkjent plan. Det er her vi har politisk ansvar og mulighet, til å vedta, endre eller også avslå en hver plan. Merk at dette er lokalpolitikernes ansvar!

Vi i kommunestyregruppa for SP i Oppdal er av den formening at også arealsaker får de beste vedtakene når de er avgjort lokalt. Disse sakene skaper hele tiden stor debatt, og det skal de gjøre. Det er tidvis uenighet spesielt i kommunestyret, men også innad i partiene.

Det er dette som er lokaldemokrati. Det er via lokalpolitikerne at befolkningen har mulighet til å komme med sine innspill, og faktisk bli hørt!

Det er dermed det beste for en hver lokalbefolkning at avgjørelser taes så nær innbyggerne som mulig. Så må man leve med at resultatet både av enkeltsaker og helhet blir noe annerledes enn hva den enkelte ser for seg.

At ordføreren i Oppdal mener at lokale arealsaker skal styres av Statsforvalter, direktorat og departement, vil etter vårt syn svekke lokaldemokratiet. Det vil i så fall, helt sikkert utløse høy temperatur lokalt!

Oppdal Senterparti sin kommunestyregruppe