Henleggelse av kommunens anmeldelse

Politiet har gjennomført en grundig etterforskning av kommunens anmeldelse av spørsmålet knyttet til Arnstein Dørums gjennomførte terrenginngrep ved etablering av en enkel driftsadkomst til sin skog.

Henleggelsen kom ikke uventet, men snarere tvert imot. Det var rimelig klart at det fra første stund måtte ende med en henleggelse, og jeg skal kort gi en begrunnelse for dette.

Anmeldelsen fra kommunen bygget på at etableringen av en kjøreadkomst til skogen var søknadspliktig etter Pbl § 20-1, jfr § 20-3. Pbl § 20-1 pnkt k stiller krav om at vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig. Veilederen til Pbl. retningslinjer § 4-1 har definisjoner på «vesentlighetskriteriet», og i spredtbygds strøk legges det til grunn et avvik på 3 meter før det ansees som «vesentlig».  Man ligger i denne sak klart innenfor dette kriterium.

Kommunen har her også brukt feil rettsgrunnlag for sin anmeldelse. Pbl § 20-6 gir unntak for søknadsplikten etter § 20-1, såfremt tiltaket skal behandles etter særlovgivning, f.eks Jord- eller Skogbruksloven. Da skal særlovgivningen ha forrang foran Plan og bygningsloven. Etablering av kjøreadkomst til skogen, skal behandles etter Skogbrukslovens regler, herunder forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Denne forskrift viser til vedtatte veinormaler, som har 8 forskjellige veiklasser, hvor veiklasse 8 er den enkleste traktorvei.

Derimot er det ikke søknadsplikt på enkle driftsveier, hvor terrenginngrepet ikke medfører mer enn 1 meters avvik fra opprinnelig terrenginngrep. I denne sak er det ikke snakk om å etablere noen traktorvei i veiklasse 8, men derimot enkle driftsadkomster til egen skog.

Veilederen legger opp til at beregnet avvik skal skje fra opprinnelig terrengnivå i forhold til terrenget før tiltaket ble påbegynt. Kommunen hadde ikke foretatt beregninger i forhold til veilederen. Når politiet var på befaring ble det foretatt høydeberegninger i samsvar med retningslinjene, og disse beregninger viste at terrenginngrepet på det største var ca 0,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå. Dørums etablering av enkel driftsadkomst til egen skog er derfor hverken søknadspliktig etter Pbl § 20-1 eller etter Skogbrukslovens regler.

Det er ganske alvorlig at kommunen gjennomfører høydemålinger i strid med gjeldende retningslinjer og går til anmeldelse mot privatpersoner på feilaktig faktum. En bør forvente at kommunen som offentlig etat forholder seg til gjeldende lover og regler og foretar en objektiv vurdering av spørsmålet om terrenginngrepet er «vesentlig» eller ikke.

Avslutningsvis finner jeg grunn til kommentere innlegget fra Arne Mjøen, en av frontfigurene for brøytemotstanderne, hvor han bombastisk slår fast at «Anarkiet må ikke få lov til å gjelde lenger».

Vi har en rettsstat i Norge, hvor man har lover og regler å følge. Hvis man derimot skulle bli dømt for noe pga av «synsinger» fra enkeltpersoner som Mjøen anfører og som står i strid med gjeldende lover, - ja, da er man virkelig inni i anarkiet. Heldigvis blir man frikjent når man har gjort noe som er lovlig.

En bør nå forvente at Oppdal kommune også henlegger denne sak og at man ikke får nye unødvendige runder i rettsapparatet.

Ivar Chr. Andersskog

Advokat