Etter det fatale planvedtaket i Stølen

Fullkommen katastrofe: Først Bygningsrådet. Så ordførerens dobbeltstemme.

Det opplyses at forslagsstilleren har brukt nesten fire år på planleggingen ved hjelp av kvalifiserte fagpersoner, slik loven og kommunen krever. I oppstartmøtet mellom Oppdal kommune og forslagsstiller ble det tydeligvis protokollert enighet om hvordan planleggingen skulle gjennomføres. Dermed ble det etablert en avtale mellom kommunen og forslagsstiller om planleggingen. Det er kommunens oppgave å sørge for reguleringsplanlegging der det er lovfastsatt eller bestemt i Kommuneplanens arealdel, jfr. plan- og bygningslovens § 12-1. Dersom kommunen finner at et privat planinitiativet ikke bør føre fram, er det fastsatt i loven at det kan stoppes. Men den klare lovbestemmelsen fastsetter at kommunen i så fall er forpliktet til å si fra ”senest like etter at oppstartmøte er avholdt”.

I denne saken har planleggingen pågått i 3 – 4 år uten at det er kommet noen slik beskjed fra Oppdal kommune. Saken hører under bygningsrådet, og det er i tilfelle rådets ansvar å si fra dersom oppstartsprotokollen ikke godtas. Bygningsrådet mener tydeligvis nå at det ikke skulle vært planlagt i henhold til den avtalen kommunen inngikk med forslagsstilleren.

Mens bygningsrådet har sittet musestille i årevis, overrumples forslagsstilleren plutselig med et uforståelig vedtak uten at det gis noen mulighet til motmæle. Slik oppførsel kalles overgrep, så lenge overgriperne har hatt flust av tid til å ta opp eventuelle relevante betenkeligheter med forslagsstilleren. Bygningsrådets framgangsmåte forteller noe om mangel både på folkeskikk og forvaltningsskikk.

Det verste er likevel at bygningsrådet tydeligvis ikke forstår forskjellen på forvaltningsansvaret de har for alltid å støtte seg på gjeldende lover og bestemmelser når de bestemmer over borgernes rettigheter, og bruken av kommunens dominerende rolle og makt i styringsmessig sammenheng. Bygningsrådet er antagelig blitt så beruset av kommunens maktpotensiale at de like godt benytter det mot den enkelte borger selv om de mangler tilstrekkelige hjemler. Maktmisbruk heter det, og det er uakseptabelt i vårt samfunn.

I likhet med en rekke saker som er avgjort på denne måten i bygningsrådet i den siste perioden, har bygningsrådet lagt til grunn en annen forståelse av innholdet i Kommuneplanens arealdel enn det som vitterlig gjelder. Selvsagt kan bygningsrådsmedlemmer mene hva de vil om Plan- og bygningsloven og Kommuneplanens arealdel, men det er en ting de ikke har myndighet til: Det er å bestemme over borgernes rettigheter i strid med nevnte lov og kommuneplanens rettsgyldige bestemmelser.

Oppdal kommune er selvsagt forpliktet til å holde de avtaler som den inngår med den enkelte borger. Det er politikerne som skal garantere at folket blir behandlet i samsvar med gjeldende lover og regler. Vi forventer at forvaltningen praktiserer den forvaltningsskikken som er fastsatt og forutsatt i gjeldende lovverk.

Det er kommunestyret – de valgte politikerne som har ansvaret for at folket i kommunen får den rettssikkerheten som demokratiet skal garantere oss. Det er uakseptabelt når representantene ikke skjønner sitt ansvar, og unnlater å handle i samsvar med det. Både prinsippene om lovlighet og likhet er brutt i dette vedtaket, og uretten må rettes opp ved: Unnskyldning og omgjøring. Kommunen har fått et planforslag den har avtalt og bedt om, og derfor må det legges ut til høring, slik loven fastsetter!

Jeg finner grunn til å minne om at det sittende kommunestyret har vedtatt gjeldende kommuneplan, som de nå har brutt. Det er tragisk når de valgte politikerne ikke skjønner at det er deres ansvar å ivareta kommunens forvaltningsoppgaver i samsvar med gjeldende regler. Dobbelt ille blir det når de velger å misbruke stryringsmakta til å knuse de lovlige rettigheter borgerne skal ha.

Jeg ser at Oppdal kommune har klart å innberette seg til førsteplasser i økonomiske saker, men dette vedtaket ligger desidert på sisteplass i rettssikkerhet.

Vi kan ikke ha det slik! Gjenopprettingen av tilliten blir det nye kommunestyrets hovedoppgave.

Sigmund Fostad