Rennebu kommune skal spare sju millioner kroner i 2017. Et av tiltakende som foreslås, er å legge ned Innset skole- og barnehage. Prosessen er allerede i gang.

- Vi har hatt møter med de ansatte, og FAU ved skolen er også orientert, forteller rådmann Birger Hellan til Opdalingen.

Alle sektorer må stramme inn

Allerede i neste uke blir det gjennomført høringsrunder med foreldre og andre involverte parter.

- Vi skjønner at dette betyr mye for lokalbefolkningen, så vi forventer jo å få en del reaksjoner på forslagene. Det må presiseres at alle sektorer vil bli berørt av innsparingene, så det vil kuttes stillinger i administrasjonen og de andre områdene vil heller ikke unngå nedskjæringer, sier Hellan.

Nødvendigheten av innsparingene i Rennebu kommune har vært kjent lenge, så det burde ikke komme som noen stor overraskelse at også grendskolen rammes av tiltakene.

- Både ved Innset skole og i barnehagen er det relativt få barn, men det er jo trist for dem det gjelder. Det er klart at folk ønsker å opprettholde det tilbudet de har i dag. Nå vil barna som berøres få tilbud om overflytting til Berkåk skole og Vonheim barnehage. Også de ansatte får tilbud om overflytting til andre enheter, sier Hellan.

Tar vare på hverandre

Konstituert rektor ved Innset skole, Oddveig Uv Værnes, bekrefter at det har vært gjennomført møter med de ansatte. Hun er heller ikke veldig overrasket over at det nå kommer forslag om å legge ned skolen.

- Det har vært mye snakk om økonomi, så veldig overrasket er jeg ikke. Nå tar vi vare på våre etter beste evne, og i neste uke skal det holdes felles foreldremøte med foreldre i skole og barnehage, sier hun.

I 1. - 7. trinn ved Innset skole går det i dag 20 elever, mens det er åtte ansatte, fordelt på undervisning og drift. I barnehagen går det 6 unger, ett antall som i nær fremtid øker til åtte.

- Elevtallet fremover ser ut til å holde seg stabilt på rundt 20 elever, mens antall barn i barnehagen er noe mer uforutsigbart. Men selv om den er liten, mener jeg vi har en veldig bra skole og barnehage her på Innset, sier Oddveig Uv Værnes.

Uavhengig av reformen

At innsparingene kommer som et resultat av at Rennebu nylig sa nei til en sammenslåing med Oppdal kommune, og dermed gikk glipp av tilførte midler fra staten, er ikke rådmannen med på.

- At vi må stramme inn har vært kjent lenge, og denne innsparingspakken er uavhengig av reformen, sier Hellan.

Forslagene til kutt skal først opp i de respektive utvalgene, før de behandles i formannskapet. Endelig vedtak på administrasjonens forslag til innsparingstiltak, vil skje i kommunestyremøte 15. desember, altså om knappe to måneder.