I torsdagens møte skal kommunestyret i Oppdal ta standpunkt til om kommunen skal bruke 500.000 kroner til taksering av kommunens festede grunn, samt utarbeidelse av plan for gjennomføring med en juridisk vurdering.

Under behandlingen av kommunens handlingsplan 2018-2021 vedtok kommunestyret at det skal utarbeides en vurdering av festeavgiftene, der de ber rådmannen legge fram en vurdering av fordeler og ulemper med mulig omgjøring fra feste til eie av større arealer som kommunen fester.

Oppdal kommune betaler betydelige beløp årlig i festeavgift, som i følge Rådmannen representerer en stor økonomisk risiko for kommunen.

- Totalt har Oppdal kommune festeavtaler på rundt 668 dekar, der de fleste avtalene er inngått på 70 og 90-tallet, og noen på 90-tallet, kunne rådgiver Dag Hopland Gorseth ved tekniske tjenester fortelle til Opdalingen.

Gorseth kunne fortelle at de fleste festeavtalene tidligere er blitt prøvd rettslig, men at man vet lite om framtidige krav fra grunneierne.

- Det er nettopp dette som er kjernet i saken og som utgjør usikkerheten rundt festeavtalene og som vi nå skal se nærmere på, forklarte Gorseth.

I et senere kommunestyremøte i november vedtok kommunestyret å iverksette taksering av bestemte festearealer, og utarbeide en plan for hvordan en innløsningsprosess skal gjennomføres.

Økonomisk dilemma

Til møtet i november forelå et notat fra kommuneadvokaten, der utfordringene ved slik innløsing fremgår.

I dette notatet fremgår det at festekontraktene i de aller fleste tilfeller ikke gir mulighet for kommunen til å avslutte festeforholdene, siden avtalene ikke er oppsigelige før de går ut i 2076 / 2079 / 2090-tallet. En innløsning er da avhengig av enighet med den enkelte part.

Det vises til at kommunens festeportefølje gir store utfordringer i forhold til ønsket om forutsigbarhet i kommunens økonomi.

Kommuneadvokaten anbefaler samtidig at kommunen ser på muligheten til å utvikle noen av festeavtalene til utbyggingsformål, for på den måten redusere de samlede investeringene.

Videre advarer kommuneadvokaten om at en innløsning av festeavtalene vil medføre store investeringer, som på kort sikt kan synes vanskelig å forsvare rent økonomisk. Samtidig som han konkluderer med at det kan bli svært kostbart å fortsette dagens situasjon.

Utredning til en halv million

Kommunen har innhentet tilbud fra tre takstfirma, og har fått et tilbud på 250.000 kroner for jobben med takseringen.

Utarbeidelse av plan over hvordan en innløsningsprosess skal gjennomføres, med vurdering av økonomisk risiko og valg av gjennomføringsmåte og alternativer, er skjønnsmessig beregnet å koste kroner 250.000. Inkludert i denne kostnaden er nødvendig juridisk bistand fra Kommuneadvokaten.

Det betyr en total kostnad på 500.000 kroner.

Rådmannen foreslår at tiltaket finansieres over disposisjonsfondet, slik at en ikke avventer fastsettelse av finansiering til første budsjettregulering i 2018 slik kommunestyret tidligere har vedtatt.

Rådmannen forklarer dette med innspillfristen til handlingsprogrammet.

Henvist til frie forhandlinger

I sin vurdering klargjør Rådmannen at kommunen i en innløsningssak mot grunneier er henvist til frie forhandlinger, og at det må forventes at grunneier har sin egen oppfatning av hva som er riktig pris.

Videre at det må tas høyde for at grunneier rett og slett sier nei til et eventuelt tilbud om kommunal innløsning av festeeiendommen.

Dersom grunneier sier nei til en innløsningsdiskusjon mener Rådmannen at takseringsarbeidet likevel kan brukes i en diskisjon om fremtidig festeavgift, siden hovedmengden av festekontraktene står for regulering i perioden 2018-2021.