I april i 2016 ba kommunestyret i Oppdal rådmannen om å legge fram en plan for igangsettelse av omlegging av gang- og sykkelveistrekningen fra jernbaneundergangen fra Kåsen til gangvegen ved gamle E6, forbi Total Autoservice og Snøfuglbygget.

Trafikksikkerhetstiltak

I dag er det gang- og sykkeltrafikk som ofte krysser tomta til Total Autoservice, noe som anses som en lite trafikksikker løsning.

Det er derfor regulert en ny gang- og sykkelveg på baksiden av Total Autoservice og Snøfuglbygget, langs Ålma. En reguleringsplan som ble stadfestet av Fylkesmannen 1. juli 2015.

Flere beboere i Kåsen er bekymret for trafikksikkerheten i området, ikke minst for skolebarn som ofte tar snarveien over tomta til bilverkstedet, og ser derfor fram til at den nye gang- og sykkelvegen blir realisert.

Da Opdalingen omtalte saken i januar 2017 kunne rådgiver Dag H. Gorseth ved tekniske tjenester fortelle at det ikke var klart for oppstart da det manglet en grunnavtale.

Han fortalte at det var inngått avtale med Total Autoservice, men at det manglet avtale med den andre grunneieren.

«Vi er fortsatt i forhandlinger, og det er ikke uvanlig at slike grunnerverv tar tid», uttalte Gorseth for ett år siden, som da kunne fortelle at forhandlinger har pågått i lang tid.

Nå ett år senere er situasjonen uendret.

–Det er vanskelig å komme videre når man er uenig om reguleringsplanen som er vedtatt og stadfestet av Fylkesmannen, forklarer Gorseth, som bekrefter at det fortsatt er like uavklart med grunnavtalen.

Ifølge Gorseth mener grunneier at stadfestet reguleringsplan ikke kan legges til grunn.

Vurderer ekspropriasjon

– Vi har fortsatt håp om å komme fram til en minnelig avtale, sier Gorseth, som samtidig åpner for å legge fram en sak for kommunestyret om ekspropriasjon.

–Vi må nå ta en oppsummering på hvor vi står i prosessen, og avgjøre hva vi skal gjøre videre, sier Gorseth.

–Hvorvidt det blir nye runder med forhandlinger, eller om vi skal legge saken fram for kommunestyret med redegjørelse av status.

Han forklarer at det da blir kommunestyret som må ta standpunkt til om de skal vedta ekspropriasjon.

Gorseth bekrefter at kommunen i en ekspropriasjonssak kan be om forhåndstiltredelse slik at byggingen av gang- og sykkelvegen kan komme i gang.

Inngår i sentrumsprosjekt

Det er Oppdal Maskinkompani som har opsjon på byggingen av gang- og sykkelvegen, som en del av kontrakten de har med Oppdal kommune i sentrumsutbyggingen.

Da vi snakket med prosjektleder Mari Wognild i Oppdal Maskinkompani i juni i fjor, bekreftet hun at byggingen av gangvegen langs Ålma var utsatt til 2018.

bjorn.andreassen@opdalingen.no

950 22 806