Trafikkulykke på fylkesvei 700 ved Sandbrekka

foto