Onsdag i forrige uke reiste en gruppe politikere fra bygningsrådet i Oppdal, bestående av Kari Toftaker (Sp), Olav M. Mellemseter (H) og Kyrre Riise (V), til Tronheim for å presentere sitt syn på plassering av ny idrettshall.

Kyrre Riise hadde da utarbeidet en skisse på hvordan den nye idrettshallen kunne sammenbygges med eksisterende idrettshall, slik at to idrettshaller skulle bli ett idrettshus.

I kommunestyrets spørsmålsrunde ville representanten Tor Snøve (Ap) vite om de representere kommunen, og hvem som hadde gitt dem mandat til å forhandle med fylkeskommunen om plassering av ny idrettshall.

Representerte ikke Oppdal

– Nei, de representerte ikke Oppdal kommune, var det kontante svaret fra ordfører Kirsti Welander (Ap), som mente at det som hadde skjedd var veldig uvanlig.

–Representanten Snøve var nok ikke den eneste som misforsto det her.

Welander kunne fortelle at hun ble kontaktet av utdanningsdirektøren og av flere partikollegaer i fylkestinget.

–Alle har stilt spørsmål ved hvilken rolle disse tre representantene hadde.

–Så for å unngå misforståelser har jeg måttet gjøre rede for den prosessen som vi har hatt med fylkeskommunen over ganske lang tid, slik at det ikke skulle være noen tvil om de vedtak som er fattet i ulike organ i Oppdal.

–Selv om de ikke hadde noe mandat fra Oppdal kommune, kan det jo hende at de opplevde det slik selv, all den tid de var med på å fatte et vedtak i bygningsrådet 29. januar som innebar å be fylkeskommunen om å vurdere plassering en gang til, forklarer Welander.

Dette var et vedtak som kom til tross for at kommunestyret en måned tidligere i desember enstemmig hadde vedtatt å gå for planene slik som de forelå uten sammenbygging.

Welander presiserte videre at det i Oppdal kommune ikke er praksis at enkeltrepresentanter fra ulike partier representerer kommunen.

På spørsmålet om ordfører eller varaordfører var kjent med møtet som skulle finne sted, var svaret nei.

–Jeg ble først kjent med møtet gjennom Opdalingen, forklarte Welander.

Rolleavklaring

Welander fikk også spørsmål om det er greit at enkeltrepresentanter eller politikerdelegasjoner på eget initiativ kan reise rundt og ta opp aktuelle saker fra lokalpolitikken.

–Her skal jeg være forsiktig, svarte Welander. Jeg har ikke til hensikt å kneble politikere i Oppdal.

Welander viste til at politikere har stor grad av frihet til å jobbe for å påvirke ulike politiske beslutningstakere.

–Men så er det også sånn at det er helt avgjørende for tilliten mellom ulike samfunnsaktører at vi er bevisst hvilken rolle vi til enhver tid har.

–Dersom det er slik at enkeltpolitikere som er uenig med flertallet skal opptre sånn som Toftaker, Riise og Mellemseter gjorde i den her saken, så er jeg redd for at tillitsforholdet mellom Oppdal kommune og de vi samarbeider med etter hvert blir veldig skjøre.

–Hva er det Oppdal kommune holder på med, er spørsmålet jeg fikk fra utdanningsdirektøren og fylkespolitikerne.

Toftaker kunne fortelle kommunestyret at de i møtet fikk forståelse av at prosjektleder Roger Nordahl i fylkeskommunen aldri hadde fått informasjon om kommunens ønske om samlokalisering.

Hun innrømmet at slaget om sammenbygging nå er tapt, men før hun ville legge ballen død hadde hun et siste spørsmål.

Kjent med kommunens ønsker

– Hvordan kan det ha seg at prosjektlederen aldri har fått informasjon om kommunens ønske om sammenbygging?

–Dette spørsmålet er nærmest utformet som en påstand, innledet utviklingsleder Jan Kåre Husa, som svarte på vegne av Rådmannen.

Husa redegjorde for historikken i saken, og avviste at fylkeskommunen ikke er blitt informert om kommunens vedtak.

–I et prosessmøte 5. juli 2017, like etter kommunestyrets behandling av handlingsplanen, ble fylkeskommunen orientert, forklarte Husa.

Han viste til referat fra dette møtet, skrevet av fylkeskommunen med fylkeskommunens logo.

I referatet fremgår det at Husa i møtet understreket flere punkter fra kommunestyrets vedtak.

Blant annet et strekpunkt om at «Kommunestyret ber om at ved videre prosjektering skal det vurderes plassering av ny hall i tilknytning til eksisterende idrettshall».

–Jeg kan ikke svare på vegne av Nordahl, men Nordahl var møteleder og referatet er skrevet av fylkeskommunen avsluttet Husa.