I årsregnskapet for 2017 går det fram at Oppdal kommune har hatt et regnskapsmessig mindreforbruk på nærmere 10,8 millioner kroner.

Dette er ifølge rådmannen et langt bedre resultat enn forventet.

Netto driftsresultat ble på 27,6 millioner, noe som tilsvarer en netto driftsmargin på 4,46 prosent. Dette er bedre enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.

For å sikre forsvarlighet på lang sikt har kommunen satt som målsetting at driftsmarginen ikke skal komme under 1,5 prosent.

Tilsvarende resultat for hele landet er 3,8 prosent.

Netto driftsmargin er et viktig styringsbarometer.

Hovedårsaken til det gode resultatet er ifølge rådmannen bedre skatteinngang enn forventet, noe mer statstilskudd enn forventet og at kraftforvaltningen ga et resultat som var betydelig bedre enn forventet.

Av årsmeldingen framgår det også at Oppdal har en langt lavere langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter enn sammenlignbare kommuner og hele landet.

Rådmannen forklarer dette med at Oppdal kommune betaler ned lånene hurtigere enn det som er kravet.

Til tross for gode resultater har både hjemmetjenesten og sykehjemmet et overforbruk på over 1,3 millioner, selv om budsjettene ble styrket ved budsjettreguleringene.

Ifølge rådmannen er dette med på å synliggjøre utfordringene kommunen jobber med i eldreomsorgen.

«Den demografiske utviklingen viser at vi får en sterk vekst i antall eldre og færre elever i grunnskolen», skriver rådmannen, og viser til at framtidige utfordringer vil være å flytte ressurser fra andre sektorer over i omsorgssektoren.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold gratulerer medarbeiderne for god innsats i året som har godt, og viser samtidig til nok en god plassering i Kommunebarometeret, der Oppdal har vært blant landets ti beste kommuner de siste fem årene.

«Dette gjenspeiler en soliditet og forutsigbarhet i vår tjenesteproduksjon. Vi har klart å holde fokus på og prioritere kjerneområdene våre; skole, barnehage, helse og eldreomsorg», skriver rådmannen i årsmeldingen for 2017.