Investeringsprosjektet «Oppgradering av kommunale veger» er etløpende prosjekt som ligger inne i økonomiplanen for 2017 – 2020med 0,9 millioner kroner i hvert av årene. Bevilgningen benyttes tilprosjektrelaterte oppgradering i form av nyasfaltering eller enbetydelig oppgradering av kommunale veganlegg.

Prosjektet låtidligere inne med 1,3 millioner kroner for hvert av årene, men fra og medbudsjettet 2016 ble 0,4 millioner kroner overført fra investerings- tildriftsbudsjettet, på grunn av budsjettforskriftensklassifiseringsregler, hvor tiltak for reasfaltering hører til underdriftsbudsjettet.

Videre skal investeringsprosjektet deles inn iaktuelle delprosjekt. I budsjettet for 2017 ble bevilgningen etteromprioritering av midler i Formannskaps sak 17/11 splittet ifølgende delprosjekt;

  • 6232 - Ola Setroms veg, etablering avrekkverk – kr. 240.000,-

  • 6233 - Ombygging av kryss vedSparbutikken – kr. 310.000,-

  • 6240 - Kryss Nyvegen x Høgmovegen –kr. 60.000,-

  • 6241 - Kryss Aunevegen x Bjerkevegen – kr. 290.000,-

- Etter budsjettarbeidet ble avsluttet og etter at Formannskapets sakom omprioritering av midler ble vedtatt, har forutsetningene fornoen av delprosjektene endret seg. På grunn av antallsamferdselsprosjekter for enheten Tekniske tjenester medfører dettekapasitetsproblemer med gjennomføring og oppfølging av prosjekt.Dette samt at det ikke er inngått avtale med grunneier foretablering av tiltak gjør at prosjekt «Ombygging av kryss vedSparbutikken» må utsettes til 2018, framgår det i sakspapirene til formannskapsmøtet neste uke.

I sakspapirene står det videre at forutsetningene forprosjektet «Kryss Nyvegen x Høgmovegen» har endret seg, hvor avtrafikksikkerhetsmessige hensyn velges å etablere langsgåendeparkering langs Torgsenteret.

- Dette medfører merkostnader iprosjektet. Kostnadsoverslag for etablering av langsgåendeparkering og nødvendig etablering av nytt fortau mot Torgsenteretanslås til kroner 460.000, mot tidligere kroner 150.000, med kunetablering av skåparkering i eksisterende vegareal, står det i sakspapirene.

Tilskuddsbeløpene gitt i tilskuddsordningen «Aksjon skole» for deenkelte delprosjektene gjelder fortsatt. Det vil være mulig å dekkeinn kostnadene til andre delprosjekt gjennom omprioritering avubrukte budsjetterte midler innad i samme investeringsprosjekt.

I vurderingen skriver rådmannen at en omprioritering innad i samme investeringsprosjekt vil være mulig, da det fortsatt vil stå igjen tilstrekkelige midler.

- Det vil bli etter fullføring av pågående prosjekter bli lagt fram avslutningsrapporter når all nødvendig dokumentasjon fra entreprenør foreligger, står det i sakspapirene.

Rådmannens tilråding

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinndelingen.

  • Formannskapet godkjenner å omprioritere midler for investeringsprosjekt «Oppgradering av kommunale veger» med å tilføre delprosjektet ”6240 - Trafikksikkerhetstiltak i krysset Nyvegen x Høgmovegen” kr. 310.000,-.

  • Økningen i rammen på kr. 310.000,- til trafikksikkerhetstiltakene i krysset Nyvegen x Høgmovegen, finansieres ved å ta ut delprosjekt ”233 – Ombygging av kryss ved Sparbutikken” i sin helhet. Dette prosjektet forutsettes gjennomført i 2018 og finansieres ved bruk av tilskudd fra Statens vegvesen og med midler fra investeringsprosjekt «Oppgradering av kommunale veger 2018».