Statens vegvesen har i dag sendt forslag til handlingsprogram for 2018 – 2023 på høring til fylkeskommunene og de største byene

Handlingsprogrammet er Statens vegvesens sin gjennomføringsplan for de første seks årene av Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Handlingsprogrammet omfatter i hovedsak riksveg og er grunnlag for de årlige budsjettene. Endelig handlingsprogram for 2018 – 2023 fastsettes av vegdirektøren i februar 2018.

- I forslaget til handlingsprogram for de neste seks årene legger vi opp til å sikre de siste tunnelene, utbedre lengre strekninger og gi et bedre ferjetilbud. Vi legger også til rette for mer kollektivtransport, sykling og gåing i byområdene. Sammen med flere nye store prosjekter vil dette gi en betydelig forbedring av transportsystemet i Midt-Norge, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied.

Vedlikehold

Vedlikeholdsetterslepet på riksveiene er stort. Satsingen i neste periode vil gjøre at det legges om lag like mye asfalt per år som i 2017 og redusere forfallet i tunellene.

På andre områder vil vedlikeholdsetterslepet øke.

Utbedringsstrekninger

Det er satt av 1260 millioner til utbedring av fire strekninger i Midt-Norge:

  • E6 Grong – Nordland grense er inne med 450 millioner kroner

  • E39 Harangen – Bårdshaug med 100 millioner

  • Riksveg 70 Oppdal – Sunndalsøra med 260 millioner

  • E6 Oppdal – Ulsberg med 450 millioner kroner

- Vi samler flere tiltak inn i én pakke på disse strekningene. Målet er mer veg for pengene og mindre ulemper for trafikantene, sier Brendskag Lied.