Tidligere har kommunestyret vedtatt å omdisponere ubrukte midler fra utbyggingen av Midtbygda skole til et nærmiljøanlegg ved skolen når prosjektregnskapet for skolen er avsluttet.

For dugnadsgjengen på Midtbygda har det vært viktig å få komme videre i arbeidet med nærmiljøanlegget, og har etterlyst frigjøring av midler fra kommunen til prosjektet.

Kommunen har imidlertid vært tilbakeholden med å frigi ubrukte midler fra prosjektet, selv om det er gjennomført overtakelse av bygget.

Dette forklares med det kan dukke opp uforutsatte saker i de første driftsårene etter overtagelse, og der man ikke kan påberope seg reklamasjoner på byggearbeidene som er gjennomført.

Til byggeprosjektet Midtbygda skole er det avsatt en ramme på 47,1 millioner kroner, der det per i dag er et underforbruk på cirka 1,48 millioner kroner.

Utegruppen har så langt gjennomført oppbygging av blant annet klatrepark, skileikanlegg og basketbane, som er gjennomført ved hjelp av dugnadsarbeid, og rådmannen berømmer kretsen for deres engasjement.

IL Snøhetta ønsker nå å anlegge en kunstgressbane på skolens område, noe idrettslaget har estimert til en kostnad på rundt 2 millioner kroner.

For å gjennomføre dette vil IL Snøhetta søke om spillemidler.

Kunstgressbanen er allerede gitt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning med forutsetning om at anlegget rulleres inn i handlingsdelen i delplan for idrett og fysisk aktivitet.

Rådmannen presiserer at arbeidet ikke må startes opp før anlegget er innrullert i kommunens delplan for idrett og fysisk aktivitet. I motsatt fall mister man retten til spillemidler.

Selv om godkjent søknad ikke er en garanti for spillemidler, viser rådmannen til at det ikke har skjedd at godkjente søknader ikke har fått tilsagn om spillemidler.

Rådmannen viser til de mange positive sidene ved nærmiljøanlegget, både for skolen i skoletida og for allmenheten utenfor skoletid.

"Det er all grunn til å berømme dugnadsgjengen i kretsen med det de har fått til på skolens område", skriver rådmannen.

Det vil i følge rådmannen bli inngått avtale mellom Oppdal kommune og IL Snøhetta om disposisjonsrett til arealet for kunstgressbanen, og at det vil bli inngått avtale om drift og vedlikehold.

Det er IL Snøhetta som søker om spillemidler som vil bli stående som eier av kunstgressbanen.

På baskrunn av at kommunen ser positivt på videre framdrift i arbeidet med uteområdet ved Midtbygda skole, vil rådmannen foreslå at IL Snøhetta bevilges 500.000 kroner av restbeløpet på 1,48 millioner kroner ved byggeprosjektet Midtbygda skole.