Dagens møte starter med åpen halvtime for innbyggere og to orienteringer.

Orienteringer:

• Åpen halvtime for innbyggere

• Bærekraftsrapport, inkludert innbyggerundersøkelsen fra Trøndelag fylkeskommune v/Kirsti Tømmervold og Ingvild Saltnes Johansen

• Kunnskapsgrunnlag for fremtidig organisering fra PWC v/Ragnhild Dahle Heen

Saksliste

PS 23/200 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra forrige møte

PS 23/201 Oppheving av utdaterte forskrifter og gebyrregulativ - Tekniske tjenester

PS 23/202 Forskrift om gebyr 2024 - Tekniske tjenester

PS 23/203 Forskrift om gebyr 2024 - Plan og forvaltning

PS 23/204 Betalingssatser 2024 - skole, barnehage, hjemmetjenesten, helse og familie, innvandrertjenesten, boliger, lokaler, arealer og eiendomsopplysninger

PS 23/205 Budsjett 2024

PS 23/206 283/118 og 284/1 - Detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 5 - Sluttbehandling

PS 23/207 302/3 - Detaljreguleringsplan for Rønningen Nedre, sluttbehandling

PS 23/208 20/3 - Utvikling av kommunale boligtomter i Rugdvegen - status og fremdrift

PS 23/209 280/7 - Søknad om kjøp av tomteareal Offl. § 23 1. ledd

PS 23/210 288/125 - Kjøp av eiendom

PS 23/211 Prioritering av spillemidler for 2024 og rullering av handlingsdel i delplan idrett 2019-2023.

PS 23/212 Tildelingskriterier for kommunale utleieboliger

PS 23/213 Søknad om alminnelig skjenkebevilling i Grillkroa Emrah AS

PS 23/214 Referatsaker