Eldrebølgen kommer til Norge og Trøndelag, og slår ekstra hardt ut i utkantkommuner med befolkningsnedgang.

Mens det forventes at Oslo i 2040 vil ha 12 prosent eldre over 70 år og Trondheim vil ha 15 prosent, er de samme tallene for Oppdal 21 prosent og Rennebu hele 26 prosent.

I 2016 er 14 prosent i Oppdal over 70 år, mens 17 prosent i Rennebu er over 70 år.

Dersom beregningene til SSB slår til kan det i enkelte utkantkommuner i Norge bli flere enn 30 prosent eldre over 70 år. Det betyr at hver tredje innbygger i disse kommunene vil være over 70 år.

Nesten 1000 flere over 70 åri Oppdal og Rennebu

Av statistikken til SSB ser man en klar sammenheng mellom befolkningsutvikling og aldring. Det betyr at kommunene der SSB forventer størst aldring er der de forventer nedgang i befolkningen.

Oversikten fra SSB viser at antall eldre over 70 år øker fra dagens 968 til 1670 i Oppdal i 2040. I Rennebu øker antall eldre over 70 år fra dagens 432 til 654. Det betyr at det i Oppdal og Rennebu vil bli 924 flere eldre over 70 år om 24 år.

Antall eldre over 90 år vil også øke fram mot 2040. I Oppdal er det beregnet at antall eldre over 90 år vil øke med nærmere 100, fra dagens 61 til 160 i 2040.

I Rennebu har SSB beregnet økningen av eldre over 90 år fra dagens 38 til 75 i 2040.

Oppdal passerer folketallet i Sunndal

I statistikken til SSB kan man også lese at folketallet i Rennebu forventes å gå ned fram til 2040, mens innbyggertallet i Oppdal forventes å øke med 16,2 prosent, fra dagens 6.886 til 8000 i 2040.

I vær nabokommune Sunndal forventes en folketallsøkning på 6,3 prosent, fra dagens 7.160 til 7.612. Slår denne prognosen til vil Oppdal passere folketallet i Sunndal.

Rennebu vil snubefolkningstrenden

– Det er en tydelig trend med en global sentralisering, der folk trekker til byene, sier ordfører Ola Øie i en kommentar til Opdalingen.

Øie mener at kommunen jobber målrettet for å motvirke den negative trenden med befolkningsnedgang, og viser til prosjektet "Morgendagens Rennebu".

– Her jobber vi med å skape konkrete tiltak ut ifra målene som er satt i kommuneplan, forteller Øie.

– Vi ser på flere tiltak for å skape attraktivitet i kommunen, ikke minst tiltak som gjør at spesielt unge ønsker å være i bygda.

Øie er klar på at arbeidsplasser er viktig, men viser samtidig til at et tilpasset og variert botilbud er like viktig.

– Vi har tro på at framtidens infrastruktur og forbedret kollektivtilbud vil gjøre det enda mer attraktivt å bo i Rennebu og jobbe i Tronheimsregionen.

Han viser til det arbeidet som gjøres i blant annet jernbaneforumet og i ByggVei.

Jeg har stor tro på at vi kan snu den negative utviklingen, sier Øie. Det er ingen stor avstand til Trondheim fra Rennebu.

– Ved å gjøre Rennebu til et attraktivt sted å bo tror jeg at vi samtidig kan tilføre kommunen gründere som kan skape nye arbeidsplasser, sier Øie.

Tror på teknologi og botilpasning

Eldrebølgen vil ifølge SSB ramme Rennebu hardt fram mot 2040, da hver fjerde rennbygg vil være over 70 år.

Vi spør Øie hvordan kommunen tenker å møte denne utfordringen.

– Vi har allerede startet opp arbeidet med sykehjemmet, og har tro på at tilrettelegging og ny teknologi vil føre til at langt flere eldre klarer seg selv lengre, svarer Øie.

Han viser samtidig til at framtidige eldre holder seg friske lengre, noe som kan oppveie at det blir flere eldre.

Øie forteller at det planlegges å bygge flere tilpassede omsorgsboliger i kommunal regi i sentrum.

– Jeg håper jo at også andre ser behovet for å etablere slike leiligheter i sentrum.

– Det handler først og fremst om å legge til rette, avslutter Øie.

Oppdal tror på fortsatt vekst

– De siste årene har Oppdal skilt seg ut fra andre innlands- og fjellkommuner når det gjelder befolkningsutvikling, sier ordfører Kirsti Welander i en kommentar til Opdalingen.

–Mens de fleste kommuner i innlandet opplever nedgang i folketallet, har vi hatt en jevn vekst over mange år.

Hun forteller at både næringslivet og kommunen jobber for å være attraktiv for nyetableringer og for å utvikle eksisterende næringsliv.

–Tilgang på arbeidsplasser er faktor nummer en for at folk skal flytte til Oppdal, sier Welander, og legger til at kultur-, idretts og fritidstilbud også er viktige faktorer i tillegg til full barnehagedekning, gode skoler og attraktive boligområder.

– Det beste vi kan gjøre for å motvirke den økte andelen eldre er å være attraktiv også for de yngre, sier Welander.

–Når det gjelder eldreomsorg har vi bygget ut plasser i alle kategorier, og de foreløpig siste 16 kommer med demensutbyggingen som nå er i startgropa, forteller hun.

Hun viser til at kommunen forbereder seg på at flere etter hvert vil ha behov for å bo i tilrettelagte boliger.

–Vi har samtidig fokus på at en større andel eldre vil måtte bo i egen bolig lengre, sier hun.

Tapt mulighet for Rennebu og Oppdal

Welander beklager på nytt Rennebu sitt "nei" til sammenslåing med Oppdal.

– En sammenslåing ville gitt oss mulighet, og økonomiske ressurser, til å sette ekstra trykk på utviklingen av en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion, sier hun.

– Nå får i stedet Fosen-, Orkdals- og Trondheimsregionen et stort forsprang gjennom de attraktive tilskuddsordningene, og vi risikerer at nye arbeidsplasser i stedet etableres der.

Rennebu sitt "nei" til Oppdal innebærer at vi må spisse innsatsen for å utvikle nye og etablerte næringer i egen kommune, avslutter Welander.

bjorn.andreassen@opdalingen.no

950 22 806