Når fv. 651 stenges vil omkjøring bli skiltet om fv. 653/631 via Moholtet og fv. 656 via Holtvatnet. Det vil også bli satt opp skilting for gående og syklende.

Nøyaktig klokkeslett for når vegen stenger 9. oktober kommer nærmere stengedatoen.

Ny veg for beredskapskjøretøy, skolebuss, gående og syklende

Når fv. 651 stenges vil det bli etablert en enkel vegtrase mellom Soknedal kirke og Hanshus. Denne traseen blir forbeholdt utrykningskjøring (politi, brann, ambulanse), kjøring med skolebuss, samt ferdsel for gående og syklende. Vegen blir stengt med bom, slik at kun beredskapskjøretøy, skolebuss og gående og syklende kan passere.

- Når perioden med stengt veg er over, vil fv. 651 bli åpnet igjen i en midlertidig trase tiltenkt kjøretøy. Vi vil anmode om at alle gående og syklende fortsetter å benytte trase fra Soknedal kirke til Hanshus, som i hele anleggsperioden vil være et godt tilbud til de som skal til/fra skole, barnehage eller Soknedal sentrum, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Bakgrunn for stenginga

En del av prosjektet E6 Soknedal er å bygge den nye 3,6 kilometer lange Soknedalstunnelen. Det sørlige tunnelinnslaget kommer omtrent der fv. 651 ligger i dag. Entreprenøren må grave vekk store mengder masse for å skaffe tilgang til fjellet der tunnelen skal sprenges, i tillegg til at fv. 651 må legges i en midlertidig trase ved tunnelinnslaget.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine hjemmesider.