I fjor la Oppdal kommune nye vann- og avløpsledninger i Sildrevegen.

Nå er det et stort ønske fra flere av oppsitterne i Sildevegen om å få vegen asfaltert, og samtidig få etablert fartsdempende tiltak.

I et brev til oppsitterne i Sildrevegen orienterer Oppdal kommune om vedtatte regler for asfaltering i kommunale boligveger.

De forklarer at kommunen samarbeider med beboerne om en beboerfinansiert asfaltering på de kommunale boligvegene, og at det i et slikt samarbeidsprosjekt er kommunen som bekoster grunnarbeidene, mens beboerne selv må bekoste selve asfalteringen.

I brevet viser kommunen til at det kan ha vært noe mangelfull informasjon til oppsitterne rundt dette med asfaltering av boligveger, og inviterer derfor oppsitterne til et informasjonsmøte.

Her er Oppdal kommunes vedtatte regler for asfaltering i kommunale boligveger:

Beboerne må avklare seg i mellom om de ønsker å asfaltere vegen. Er dette ønskelig kan videre fremgangsmåte oppsummeres slik:

1. Beboerne utpeker en kontaktperson som kan fungere som et bindeledd mot kommunen v/Tekniske tjenester

2. Etter initiativ fra kontaktpersonen, innhenter Tekniske tjenester pris på asfaltering og avrettingsarbeider.

3. Kontaktpersonen foretar en avklaring om beboerne ønsker asfaltering og sørger for at beboerne underskriver en forpliktende avtale om finansiering av dette.

4. Forutsatt en forpliktende avtale om finansiering, legges saken fram for Kommunestyret for behandling, der en kommunal forskuttering av kostnadene, samt en fordeling/refundering av kostnadene over tre år vil være tema. Saken bør av praktiske årsaker legges fram for Kommunestyret i god tid før Kommunestyrets behandling av handlingsplan, innen mars hvert år.

5. Forutsatt et positivt vedtak i kommunestyret, vil asfalteringen deretter kunne settes i gang.

Den delen av asfalteringen som er beboerfinansiert, fordeles altså mellom alle de beboerne som har underskrevet en forpliktende avtale, og tilbakebetales til kommunen gjennom kommunale avgifter over tre år. Beløpet kan selvsagt innfris i sin helhet om dette skulle være ønskelig.

Kommunen presiserer samtidig at etablering av fartshumper er innført som standard ved asfaltering av kommunale boligveger.