Mannen som er i 50-årene ble stoppet av politiet i Oppdal i en trafikkontroll like før jul i fjor.

Utåndingsprøven tatt på stedet viste en alkoholkonsentrasjon på 0,99 milligram pr liter luft etter sikkerhetsfradrag. Det tilsvarer en promille på nesten 2.

Påtalemyndigheten foreslo en straff på ubetinget fengsel i 28 dager og en bot på 87.000 kroner, subsidiært fengsel på 15 dager dersom boten ikke ble betalt.

Rettspapirene viser at siktede fremhevet at hensyn til barna ville gjøre soning av ubetinget fengselsstraff som uforholdsmessig. Retten la til grunn at slike hensyn normalt vil ivaretas gjennom kriminalomsorgens tilpasning av soningsform eller –tidspunkt. Det som siktede opplyste oversteg etter rettens syn ikke de ulemper som normalt må forventes når man får en dom.

Retten kom til at mannen skulle dømmes til 25 dagers fengsel og en bot på 50.000 kroner. Han mistet samtidig retten til å føre motorvogn i to år. Mannen godtok dommen på stedet.