Høring om skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur i Trøndelag fylkeskommune

Tidligere i høst ble det kunngjort høring i forbindelse med arbeidet med tilbudsstruktur for de videregående skolene i fylket. I høringsskrivet var det skissert justeringer og kutt i tilbudet. Dette har skapt stort engasjement og mange høringssvar rundt om i fylket. I dokumentet som skal behandles i hovedutvalget for utdanning er det gjort endringer i forhold til høringsskrivet.

Spisset toppidrett Curling ved Oppdal videregående skole er foreslått faset ut fra høsten 2024. Dette er altså ikke redegjort for i høringen, og det har derfor ikke vært mulig å komme med innspill til dette.

Vi synes det er uheldig at ikke legges opp til gode og konsekvente demokratiske prosesser, i så viktige saker som dette. Når forslag om endringer i tilbudsstrukturen sendes ut på høring, er det en forventning om at alle aktuelle forhold blir lagt på bordet.

At curling som en forholdsvis liten idrett står i fare for å miste det eneste offentlige skoletilbudet i Norge vil selvfølgelig ha konsekvenser for idretten i framtida.

Å legge ned et tilbud ved en distriktsskole vil også få konsekvenser for skolen og lokalsamfunnet. Curlingtilbudet ved Oppdal videregående skole er organisert slik at elevene kan velge hvilket utdanningsprogram de vil gå på. Denne fleksible modellen gjør at tilbudet tilpasses elevenes ønsker om utdanning. Tilbudet organiseres i nært samarbeid med fagekspertisen i Oppdal Curlingklubb, noe som har vist seg å være svært vellykket.

Å legge ned et slikt tilbud med et beskjedent budsjett, vil være et stort tap for idretten, for skolen og for Oppdal kommune.

Med hilsen

Utdanningsforbundet ved Oppdal videregående skole