FrP sier tydelig nei til utvidelse av verneområde og eventuell nasjonalpark

Oppdal FrP er helt klar på at det å utvide og eventuelt slå sammen deler av eller hele Trollheimen landskapsområde og Innerdalen landskapsområde er helt feil vei å gå. Det skal også utredes om det skal endres verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark, noe som er sterkt bekymringsfullt sett fra vårt syn.

Store deler av Oppdal er allerede vernet, og dette er det siste grunneierne trenger. Bønder og andre grunneiere blir presset fra alle kanter når det gjelder eiendomsretten og fornuftig forvaltning av sine eiendommer. FrP ber derfor om at grunneierne gir en tydelig tilbakemelding om at dette ikke aksepteres. Vi i FrP garanterer at vi ved en eventuell politisk behandling vil stå støtt og kjempe mot dette sammen med dere.

Alle grunneierne vi i FrP har snakket med reagerer sterkt på denne trusselen, og denne saken skaper sterkt engasjement hos mange grunneiere, i store deler av befolkningen og også hos våkne politikere som forstår hva dette egentlig vil medføre.

Oppdal FrP håper også at Rennebu, Orkland, Rindal, Surnadal og Sunndal sine grunneiere/bønder og politikere engasjerer seg og sier klart nei til denne utvidelsen. Her er det viktig at vi står sammen og jobber mot samme mål.

Vi i Oppdal FrP mener at allerede eksisterende verneområde er mer enn stort nok. En slik utvidelse vil medføre at grunneiere får tredd enda flere begrensninger nedover seg nå og for evig fremtid. Vi mener at grunneierne selv skal få mer frihet til å forvalte sine eiendommer på en fornuftig og god måte.

Pr. i dag vet vi ikke hva som vil skje i fremtiden og hvilke behov vi vil få. Det å legge beslag på og eventuelt begrense muligheten for uttak av grunneiernes skogressurser, muligheter for å dyrke og rydde skog til beite etc. blir helt feil for oss i FrP. Allerede slik det er nå gror kulturlandskapet ned, på grunn av for få beitedyr og for lite skogsdrift. Grunneiere burde etter vårt syn fått tilskudd for å forvalte kulturlandskapet og for å holde det i hevd.

Seterbebyggelsene og allerede eksisterende hytter vil bli rammet ved en eventuell utvidelse av verneområdet/nasjonalpark. For disse grunneierne og hytteeierne vil det bli lagt strenge begrensninger for hvordan de kan forvalte bygningsmassen i fremtiden.

Vi har også et ansvar for å ivareta skifernæringens interesser. Skifernæringa i Oppdal er viktig og har gjennom generasjoner bidratt til mange trygge arbeidsplasser og gode skattekroner inn i kommunekassen. Skifernæringa er strengt regulert, og de har allerede måtte gi avkall på større områder der det kunne ha vært utvinnet skifer i fremtiden. Dette har skjedd både i Drivdalen oppå Sæterfjellet og i Svahøa ved Langtjønna som ligger tett inn til dagens vernegrense i Trollheimen.

FrP gikk til valg for at Oppdal skal være en ja-kommune og legge til rette for at Oppdal fortsatt skal utvikle seg, ivareta neringslivet og at eiendomsretten skal stå seg i fremtiden. Men når det gjelder utvidelse av verneområde og i verste fall nasjonalpark så sier vi klart NEI.

Vi kan se til Dovrefjell nasjonalpark og hvor økende turist/turtrafikken er der, og hva det medfører av problemer og frustrasjon både hos jegere og viltet som blir presset fra alle kanter. Det er allerede mye fotturister i Trollheimen mellom turisthyttene i Trekanten og andre steder. Hvis verneformen endres til nasjonalpark, vil turisttrafikken i Trollheimen øke markant. Det vil medføre mer press på naturmangfoldet, beitedyr, reindrifta og grunneierne i Trollheimen.

Grunneiere bruk stemmen og sin nei til utvidelse av verneområdet og nei til ny nasjonalpark i Trollheimen.

Vi står bak dere

Hilsen Oppdal FrP

v/ John Lauritzen