Statlige planretningslinjer til besvær

Senterpartiet vil styrke det lokale folkestyret og gi kommunene større mulighet til å bestemme over små og store saker som berører innbyggerne i kommunen.

Dessverre ser vi for ofte at kommunenes beslutninger blir overprøvd av statsforvalteren. Sist ut er statsforvalteren i Oslo og Viken som ville si nei til boligbygging i skogkanten fordi det var mangel på lekeplass. Ikke bare var det pensjonister som skulle flytte dit, men eiendommen ligger ifølge ordføreren i «et herlig naturområde».

Barn skal ha plass til å leke, men der noen må ta til takke med en liten lekeplass har andre hele skogen å boltre seg i. Vi kan ikke ha retningslinjer hvor lekearealer kun er lekeplass i plastikk.

Norges 356 kommuner er svært ulike, enkelte kommuner har stor tilflytting, liten plass og har stort utbyggingspress. Andre kommuner har befolkningsnedgang, stor plass og lite utbyggingspress. Derfor må vi ha et regelverk som ivaretar begge disse utfordringene.

Senterpartiet vil endre statens planretningslinjer og andre statlige/regionale føringer for å sikre at kommuner med spredtbygde områder ikke rammes av en fortettingspolitikk som ikke er ønsket av disse kommunene.

Disse kommunene må selv kunne bestemme hvor det skal legges til rette for boligutvikling og i hvilken grad spredt boligbygging skal tillates.

Nye retningslinjer

Da regjeringen presenterte Distriktsmeldinga i år ble det varslet at kommunene skal få mer makt og myndighet. Kort oppsummert skal kommunene få større mulighet til å bestemme hvor i kommunene det skal bygges boliger.

Regjeringen mener arealpolitikken må tilpasses til de lokale forholdene og legge til rette for ny vekst og sterkere utvikling i områder med svak eller negativ utvikling i folketallet.

Det skal legges til rette for mer boligbygging i områder med lav befolkningstetthet. Regjeringen skal legge fram nye planretningslinjer i løpet av høsten.

Retningslinjene skal gjelde for hele landet, men ha en tydeligere differensiering mellom tettbygde og spredtbygde områder. Vi i Senterpartiet har fremmet ei distriktsmelding som slår fast at det skal legges til rette for folketallsvekst i de minst befolkede områdene.

Nå er neste steg å sikre mer fornuftige planretningslinjer enn de Høyre og Frp lagde.

Folk skal kunne bo og leve sine liv i hele Norge, uansett om unga må leke på en konstruert lekeplass, eller har hele skogen å boltre seg i.

Heidi Greni,

stortingsrepresentant Senterpartiet

Stortingsrepresentant for Sp i Trøndelag, Heidi Greni. Foto: Senterpartiet