Brev til Nye Veier, Rennebu kommune, og Statsforvalteren

80 km/t langs nåværende E6 - et fullverdig alternativ!

Det er positivt at Nye Veier nå erkjenner at det er korrekt at utbedring langs eksisterende E6 blir utredet som et fullverdig alternativ på strekningen Nedgård - Toset, slik det går fram av OPP 9.12.2021.

Dette burde imidlertid vært tatt inn som utgangspunkt, i samsvar med det vi fra lokalt hold påpekte allerede ved innspill til det opprinnelige planprogrammet høsten 2020.

Etter vår oppfatning er dette helt nødvendig for at forskriftsmessige utredningskrav skal være oppfylt.

At dette fremstilles som et resultat av gryende miljøbevissthet er, i beste fall, et resultat av misforståelse av regelverket. I verste fall er det et forsøk på å selge inn nok et alternativ som vil medføre betydelige naturinngrep i korridoren langs eksisterende E6, at

«Ny E6 bygges mest mulig parallelt med dagens E6, som blir forbeholdt lokaltrafikk.»

Dette er ikke i samsvar med det vi (ved Svein Einar Stuen) ba om i innspillet til planprogrammet, der vi ba om å få utredet et alternativ som i hovedsak innebærer en utbedring av eksisterende E6 og minimalt med arealforbruk ut over dette.

Om det er hensynet til avkjørsler på veier som bygges for 90 km/t som ligger til grunn for forslaget om å bruke eksisterende E6 til lokaltrafikk, kan maksimal hastighet ved valg av dette alternativet over store deler her settes til 80 km/t.

Etter det vi kan se vil en kjøretur langs eksisterende E6 i 80 km/t faktisk ta litt mindre tid enn en tur langs det opprinnelige forslaget fra Nye Veier i 90 km/t. Dette ut fra at eksisterende E6 på strekningen Nedgård - Toset er 8,3 km, mens traseen etter forslaget fra Nye Veier er på 9,5 km.

Eksisterende E6 bør bare brukes som avlastningsvei der dette er påkrevd av sikkerhetsmessige årsaker, ikke f.eks. være et resultat av Nye Veiers ambisjoner om effektiv ny veibygging uten å måtte ta hensyn til trafikk gjennom området.

Vi må derfor be om at Nye Veier følger opp det opprinnelige innspillet vi kom med, og ikke «låser» det videre utredningsarbeidet langs denne korridoren til et alternativ som både vil kunne føre til store landskapsinngrep og lokale konflikter knyttet til en ny veitrase her.

Det viktigste bør være å sikre trafikksikkerheten, ikke om gjennomsnittshastigheten på strekningen Nedgård - Toset er 80 eller 90 km/t.

Vi forventer nå at Nye Veier tar denne muligheten, og følger opp sin nye strategi for miljø og bærekraft.

Med hilsen

Svein Einar Stuen

Jo Austberg

Øystein Kvam - for Tørset hyttegrend

Ove Stuen - for Ytre Seierdal grunneierlag