Trygg skoleveg er et gode som vi dessverre ikke kan skryte så mye av uti blankbøgda. Trafikken blir ikke mindre med tiden - den blir bare større. Og det ser heller ikke ut til at blir mindre barn heller; de vokser opp og farter til og fra Midtbygda skole hele skoleåret rundt. Tenk om de kunne fått syklet eller gått til skolen på en trygg og sikker måte!

Gang– og sykkelveg mellom Brudalen og Festa

Helt siden forrige årtusen har innbyggerne ventet og ventet på gang - og sykkelvegen mellom Brudalen og Festa. Barn som skulle hatt mulighet til å gå eller sykle til skolen da de var små, har selv blitt foreldre – noen har kanskje også blitt besteforeldre? Tålmodigheten er tynnslitt.

I nyere tid har to gående blitt drept langs vegen mellom Brudalen og Festa. I tillegg har det vært mange nestenulykker. Vegen oppleves så utrygg at folk har sluttet å sykle og gå her. Og det selv om dette er en stamveg innen 4 kilometer fra Midtbygda skole. Barn må ha buss eller bil for å dra på skole eller besøke venner. Ingen våger å sende barna ut på en uoversiktlig vei der farten ofte er langt høyere enn fartsgrensen.

Og det er ikke de som bor langs veien det står på. Alle ønsker gang - og sykkelvegen velkommen og er mer enn villig til å stille eiendom og dyrkamark til formålet. Bøndene har gått i front for å tilrettelegge for gang – og sykkelveg. Noen har til og med tilbudt seg å starte arbeidet for egen regning; de vil nemlig få gang- og sykkelvegen ferdigstilt.

Mange politikere har vært på befaring langs strekningen fra Brudalen til Festa som mangler gangvei. I 2016 var en stor delegasjon fra fylkeskommunen på besøk. Foto: Fredrik B. Lange

Når vi spør om årsak er det alltid en eller annen forklaring på lur; «vi venter på utredning», «det er Statens vegvesen sin feil», «det er regjeringa sin feil.» Men når vi stiller flere spørsmål så faller argumentene i fisk. For alt tar jo så vanvittig lang tid! Det tærer på tålmodigheten når årene går og man får en følelse av at man ikke blir tatt på alvor.

Og når vi i tillegg får vite at Oppdal kommune ikke har spilt inn gang- og sykkelvegen mellom Brudalen og Festa til Nasjonal Transportplan (NTP) som ble revidert nå i år blir vi veldig forvirra. - Hvorfor ikke – kan noen svare på det?

Allerede i 2019 gjennomførte Statens Vegvesen oppstartsmøte og la fram forslag til reguleringsplan for gangvegen mellom Brudalen og Festa. Statens Vegvesen ville gjennomføre. Men så ble saken oversendt Oppdal kommune for videre arbeid. Reguleringsplanen har etter det ligget til behandling i Oppdal kommune i 5 år uten at den er ferdigstilt.

Og som det ble sagt i møtene i 2019; når reguleringsplanen er vedtatt lokalt – når den er «gryteklar» - kan regjeringen og Statens vegvesen sørge for finansiering og bygging av gang - og sykkelvegen mellom Brudalen og Festa. Vi forventer at våre lokalpolitikere samarbeider på tvers av partier og jobber for å få gang – og sykkelvegen tilbake i NTP så snart som mulig.

Gang – og sykkelveg langs Nerskogvegen

Nerskogvegen er smal og trafikkfarlig for myke trafikanter. Det er nok mange som har fått hjertet i halsen gjennom tidene – her har det vært mange nestenulykker mellom skoleelever og kjøretøy. Politikere har vært på befaring og snakket til media om at nå skal det bli prioritert gang – og sykkelveg, men også her er det dessverre mye prat og lite ull.

Nerskogvegen er en fylkesveg og ligger derfor i et helt annet budsjett enn en riksveg. Gang – og sykkelveg må derfor finansieres av Trøndelag fylkeskommune., ikke av statens budsjetter. Men da må politikerne også jobbe mer offensivt opp mot fylket for at det skal skje.

Langs Nerskogvegen finnes det ingen form for reguleringsplan. FAU arrangerte befaring i 2023, men ingen tok ballen med å igangsette reguleringsplan. Er det ikke fornuftig at kommunen igangsetter en reguleringsplan hvis vi skal ha mål om å få midler til et formål? Det blir for lite grunnlag å bare gjennomføre befaringer for å få fylkeskommunale midler.

Barn må daglig bevege seg langs Nerskogvegen til Midtbygda. For å unngå trafikkuhell er det opparbeidet en gangsti på vestsiden av Nerskogvegen. Dette er ikke en fullverdig løsning, mer et krisetiltak for å unngå at noen blir påkjørt. Vi må få på plass en fullverdig gang – og sykkelveg langs Nerskogvegen, det må være målet.

Gjennomfør nå

Innbyggerne uti bøgda har vært ekstremt tålmodige tross lang ventetid. Engasjementet er skyhøyt, det fikk vi se på et møte på Midtbygda skole nå nettopp. Vi har ingen barn å miste. Forventningen er tydelig: Fullfør gang - og sykkelveger uti bøgda nå!

Vennlig hilsen fra innbyggere uti bøgda