Valget er rett rundt svingen og det koker politikk i alle medier. Midt oppi dette har ei facebookgruppe fått stor omtale og vi har behov for å fortelle vår del av historien.:

De siste årene har vi følt tett på kroppen en politisk diskusjon som har skapt masse uro og utrygghet for vår del.; nemlig saken om reindrift i Trollheimen.

Håkon Nordseth er slik vi ser det den mest profilerte politiker i alle medier. Vi føler han tramper på oss grunneiere ved å stadig fremheve samenes interesser på bekostning av våre. Nordseth har sagt at han vil at «Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen» skal legges til grunn. Det betyr rent matematisk at samene kan øke reinsflokken sin fra 1600 til 2500 rein. Et slikt forslag vil true vårt næringsgrunnlag. Derfor gjør det oss utrygge Hvilken fremtidig rolle har vi som bønder?

Vi er bønder i Storlidalen som driver med sau. Vi er tiende generasjon som har levd som bønder her på gården. 600 sau slippes på beite hver vår. Garden er hovedinntekta og det har vært vår store stolthet i alle år å kunne servere og selge lammelår og fisk fra egen utmark samtidig som at vi driver og utvikler garden på en mest mulig bærekraftig måte.

Vi er svært glad i utmarka vår. Den er en kjemperessurs som vi vil ta vare på og bevare, til glede for hele storsamfunnet.

I diskusjonen om følgene av å føye til kandidater fra andre partier på stemmeseddelen, er det blitt hevdet at slike aksjoner kan skape ondt blod. Kilden til det som måtte være skapt av ondt blod i denne saken kommer ikke fra oss som har ønsket nytt blod inn i kommunestyret. Den er å finne i de ytringer Håkon Nordseth i langt tid har fremført mot vårt eksistensgrunnlag. Vi mener at våre motforestillinger utmerket godt tåler dagens lys. Vi synes heller ikke det bør være oppsiktsvekkende at adferd bør få konsekvenser for en politiker. Er det ikke derfor vi har valg? Er det ikke berettiget å si fra når hele vår fremtid står på spill?

Landsfaderen Einar Gerhardsen huskes spesielt godt for sitatet: «Noen av oss har snakket sammen.» Dette ble oppfattet som en illustrasjon på den maktutøvelse som finner sted i det lukkede rom. Etter at internett kom, er det ikke lenger så lett for makteliten å få drevet gjennom viljen sin uten å møte motstand. Til forskjell fra et stortingsvalg handler et lokalvalg først og fremst om lokale saker og valg av personer. Ved å bruke nettet har vanlige folk fått en ekstra mulighet til å påvirke personsammensetningen av det fremtidige kommunestyret. At grasrota kan ha en annen oppfatning av hvem som bør inn i styre og stell enn de kandidater partiapparatene har pekt ut, bør være en styrke for det lokale demokrati. Uansett hvem som tjener eller taper på den oppmerksomhet som er blitt Håkon Nordseth til del, så vitner saken om at vi i Oppdal har en høyst levende debatt om hvem som skal bekle de fremste posisjoner. Det synes vi alle kan være bekjent av.

Storlidalen 6 september 2023

Wenche og Hallvard Storli