Bekymring fra Oppdals fastleger

I Oppdal er det åtte fastleger. For et år siden sa en av legene opp sin hjemmel og den har siden vært utlyst som ledig. Selv med etableringstilskudd på 300 000 kr har ikke Oppdal kommune vært attraktiv nok for kvalifiserte søkere. Det er fastlegekrise nasjonalt og stadig mer utfordrende å få søkere til ledige stillinger både i distriktene og mer sentralt, samt at det er vanskelig å få tak i dyktige vikarer.

I Oppdal er det forsøkt dekke opp for manglende fastlege med innleie av vikar. Vikarene Oppdal kommune har gjort avtaler med har jevnt over hatt lite erfaring fra norsk allmennpraksis og flere av dem har på det beste klart å hjelpe omtrent halvparten av det antallet pasienter som de ordinære legene gjør på samme tid.

Vikarene har også i svært begrenset grad deltatt i legevakt.

Når man først får inn vikar er det fordi man trenger hjelp og avlastning i en presset hverdag, og det er essensielt at man får inn noen som fungerer og som har erfaring. Slik det er nå er vikarene heller en belastning på de gjenværende legene.

Vikarene har fast timelønn som koster kommunen rundt 60 000 kr per uke. I tillegg kommer godtgjørelse ved legevakt, dekt bolig, bil samt barnehage med mer. Dette utgjør kostnader for kommunen på minimum 250-300 000 kr per måned per vikar.

Det blir 1,8 millioner for et halvt år for en vikar. For fastlegene som i tillegg til å følge opp egne pasienter må lære opp og veilede vikarleger som de vet jobber betydelig mindre og tjener langt mer enn dem oppleves dette provoserende.

Nå har nok en lege sagt opp sin hjemmel og det vil om noen måneder være to ubesatte av totalt åtte hjemler i Oppdal. Mer enn 1 av 5 innbyggere vil være uten fastlege. Dette kommer i tillegg til alle ukrainere, andre flyktninger og tilflyttere som ikke får fastlege da ingen leger har ledige plasser. Fastlegekrisen som har vært varslet over flere år er en realitet også i Oppdal.

Fastlegene har uttrykt sin bekymring både for legevakt og fastlegedrift med bekymringsmelding til kommunen i januar 2022 og videre også til statsforvalter som opprettet tilsyn. Det ble fra kommunen vedtatt utredning og utarbeid en rapport om legevakt fra PwC vår/sommer 2022 og fra høsten 2022 ble det etter et kommunestyrevedtak satt ned et forhandlingsutvalg som skulle se på både organisering av fastlegeordning og legevakt. ROS-analyse gjennomført av kommunens bedriftshelsetjeneste HMS-tjenesten i høst bekreftet i stor grad legenes bekymring.

Fra høsten 2022 ble det innført to LIS1-leger/turnusleger fast. Før jul ble det vedtatt å innføre hjelpepersonell på legevakt samt innleie av vikar til enkelte høytider, og dette er delvis iverksatt i den grad man får det til uten å ha avklart hvordan man ønsker å organisere legevakt i kommunen framover. Likevel oppleves nåværende belastning på legene uhåndterlig. Særlig på legevakt er det fortsatt en stor bekymring for forsvarlighet og trygghet både for pasienter og lege i vakt.

I løpet av de siste ni årene har alle fastlegene foruten en vært skiftet ut. De aller fleste av legene som har sluttet har søkt seg til tilsvarende jobber i nabo- eller nærliggende kommuner, selv om de fortsatt er bosatt i Oppdal.

Nå er det det siste året to nye som har sagt opp og som begynner i tilsvarende jobber i nærliggende kommuner. Det er altså ikke arbeidsoppgavene de vil bort fra, men måten det er organisert på i Oppdal. Dette i tillegg til at legevaktbelastningen oppleves for høy.

De nå seks gjenværende fastlegene i kommunen har alle mange år igjen i yrkesaktiv karriere og det er høy faglig kompetanse hvor fire er spesialister og to er kommet langt i sitt spesialiseringsløp. Alle har tilknytning til Oppdal og ønsker å jobbe her. Det bør i høyeste grad være i kommunens interesse å sørge for tiltak som stabiliserer legetjenesten.

Kostnadene og tida som nå brukes på vikarer er med å destabilisere legegruppa. I nåværende situasjon er det et spørsmål om tid før det kommer flere oppsigelser eller noen blir langtidssykemeldt/utbrent. Det haster med tiltak.

Dette ser vi dessverre tendens til at gjelder for flere av kommunens helsetjenester; sykepleiere fra hjemmetjenesten og helsesenteret søker seg også til tilsvarende jobber i nærliggende kommuner.

Vi er småbarnsforeldre som ønsker å kunne hente i barnehage, følge til fritidsaktiviteter og ha overskudd til familieliv i tillegg til legejobben. Å være fastlege er en fantastisk og givende jobb, og også legevaktsarbeid er spennende, men det må være tid til et liv utenom. Er det ikke det, så klarer vi ikke over tid å yte det som er nødvendig for å være en god lege.

Fastlegeordningen ble innført i 2001 og alle nordmenn har lovfestet rett på fastlege. Pasienter som mister en fastlege de har hatt lenge, får større risiko for legevaktbesøk, for akutte sykehusinnleggelser og tidligere død, mens pasienter som har hatt samme fastlege lenge har betydelige helsemessige gevinster.

Det er kommunens ansvar å besørge nødvendig helsehjelp for sine innbyggere. Oppdal kommune innfrir ikke dette ansvaret, noe som også ble påpekt i tilsyn fra Statsforvalter.

Det er fra kommunen store visjoner om et Distriktshelsesenter og alt det kan innebære med allmennleger, sykepleierdrevet poliklinikk og spesialister. Vi kan ikke vente på at det skal utredes, planlegges og kanskje igangsettes om noen år. Det er ikke beskrevet noen konkrete tiltak for fastlege- eller legevaktstjenesten som vil avlaste oss.

Tvert imot er det flere faktafeil som gjør at vi stiller spørsmål ved kommuneadministrasjonens kunnskap om legetjenesten. En tjeneste som kommunen er lovpålagt ansvarlig for.

Det er behov for handling som hjelper her og nå. Hvordan kan kommunen ta seg råd til denne ekstremt kostbare vikarstafetten som brannslokking istedenfor å satse på de ressursene som er i kommunen? Hvilke tiltak gjøres for å beholde nåværende leger og for å få rekruttert flere? Hva skjer med legevakta? Hvor mange fastleger må si opp før dette tas på alvor? Hvor mange innbyggere må stå uten fastlege før kommunen gjøre tiltak?

Fastlegene i Oppdal