Jeg er oppvokst i Oppdal og min arbeidserfaring er sjåfør på anleggsmaskiner og lastebiler

I dag er jeg ansatt i en privat bedrift her på Oppdal, der jeg har ansvar for vedlikehold av bygninger og materiell. Et arbeid som medfører en god del reisevirksomhet mellom Oppdal, Asker og Lofoten.

Det er mange mil i bil, så jeg har god kjennskap til veinettet omkring.

Mine interesser på fritiden er fjellet på ski, sykkel og fjellturer med min samboer og hund. Vi bor i ei fjellbygd med mange muligheter, og de fleste er i nærområdet.

Mine hjertesaker er:

Infrastruktur.

Med bakgrunn i arbeidet mitt har jeg fulgt godt med på hva den forrige regjering gjorde for oss som er avhengig av gode veier for å fram varer og tjenester til bygd og by. Referanser i fra Lillehammer til Oslo, samt Trøndelag og nordover.

Vi må også prioritere fylkes -og riksveier for å ta igjen et betydelig etterslep av vedlikehold. Det er statistikk som tydelig viser nedgang i ulykker når dette prioriteres.

På lag med jobbskaperne.

For å styrke økonomien til felleskapet må vi ha et variert og aktivt næringsliv, det er bedriftene som igjen sikrer verdiskaping og arbeidsplasser. Det må legges til rette for nye næringstomter for bedrifter som vil etablere seg på Oppdal.

Prioritert opparbeidelse av nye boligtomter må også være høyt oppe på lista. Det samme gjelder hyttenæringen, den har og gir veldig mange arbeidsplasser i bygda og ikke minst skaper mye ny kompetanse.

I ny arealplan må dette være forutsigbart slik at investorer og verdiskapere får interesse for bygda vår.

Eldreomsorg.

Når vi i dag ser på sykehjem/ demensavdeling må vi inn å gjøre noe slik at det ikke blir trist og uverdig for beboere og ansatte.

Jeg forstår at dagens situasjon med tidspress/ arbeidspress er vanskelig å få kabalen med bemanning til å gå opp hver dag.

I dag faller den jobben også på de som til daglig skal ta vare på de syke og gi nødvendig pleie, det er jo det de har utdannelse for.

Betydelig omorganisering er nødvendig for å få tilbake glede og trivsel blant de ansatte og dermed bedre omsorg.

Offentlig bygg.

Hva med bygningene og eiendommene? Her har vi også store utfordringer, de blir ikke tatt vare på slik det skulle ha vært gjort.

Det må følge med et vedlikeholdsprogram som sikrer levetid og oppdateringer når det bevilges «ferske» penger til nybygg. Det er ikke holdbarhet i å ikke vedlikeholde, hverken for miljø eller økonomi.

Dette må vi som politikere ta med oss hver gang det planlegges og budsjetteres for nye bygg.

Godt valg.

Arvid Langseth, Oppdal Høyre