En mulig Trollheimen nasjonalpark som er lansert, vil være et stort tap for både lokalbefolkningen, og rettighetshavere rundt Trollheimen.

For lokalbefolkningen vil det gå på bekostning av livskvalitet for mange med enda strengere restriksjoner på bruk av området. Det er bare å se til nærmeste nabo Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark der tilgjengeligheten til området stadig begrenses for bygdefolk.

For rettighetshaverne/grunneierne vil det bety at en trolig beholder eiendomsretten på papiret, men det er også det eneste. Råderetten over eiendom vil bli enda mindre enn nå og mistes.

Som svært ung gårdbruker var jeg med på en uttalelse i forbindelse med forberedelsene til Trollheimen landskapsvernområde. Det var lansert som «forsiktig vern», noe en kunne akseptere. Sjelden har jeg tatt så feil. Selvfølgelig hadde det ingen betydning hva jeg mente. Min holdning nå, er den samme som den gang. Det som faktisk skjedde, irriterer meg den dag i dag.

Det forunder meg at det ikke er blitt for gammeldags med oppretting av nye nasjonalparker. Målet er bevaring av verdifull natur, men det er det motsatte som skjer med økt ferdsel. Nasjonalparkene er som en magnet og trekker til seg folk utenfra, mens bygdefolks muligheter begrenses.

Hvorfor er det bosetning i Storlidalen og i andre bygdelag? Det er bruk av stedlige naturressurser som er grunnlaget for at folk lever og er bosatt i disse områder. I den tenkte Trollheimen nasjonalpark, vil Storlidalen nødvendigvis bli en såkalt buffersone som strekker seg som en to mil lang tarm inn i nasjonalparken. Det er vel knapt noen som kan tro at det ikke blir ytterligere restriksjoner også her, dersom planene blir realisert. Vil anta at noe av det samme vil gjelde for andre buffersoner.

Mange eksisterende og fremtidige næringer basert på ressurser fra naturen kan bli berørt. For Oppdal kan en ta skifernæringa som eksempel. Ja visst brukes det fjell! Og litt røft kan en si: Denne næringa har brødfødt 100 familier i 100 år og drives fortsatt. Hva er Oppdal uten næringer basert på bruk av ressurser fra naturen? Ikke alle kan leve av servicenæring og konsulentvirksomhet i ett samfunn.

Når først ett verneområde er vedtatt opprettet med forskrift, er det etter mitt syn svært lite handlingsrom for verneområdestyre som opprettes. De må forholde seg til forskriften for området.

Til dere som er invitert til disse dialog- og informasjonsmøtene, møt opp og vær kritisk! Det blir helt sikkert presentert i fine ordelag om muligheter som ikke finns.

Storlidalen 14.4.2024

Ola O. Vindal