Grunneierne har vært kalt inn til orienteringsmøter i kommunene rundt Trollheimen. Det er et ønske fra blant annet Klima- og Klima- og miljøverndepartementet og statsforvalteren å se på vernetype og verneområde. Dette har falt en del tidligere og nåværende grunneiere tungt for brystet, mye negativt er skrevet blant annet i OPP. Fellesnevneren blant det som er kommet fram så langt er at dette er en styggedom som vi må sørge for å komme oss unna, se hva som skjer på Dovrefjell osv.

Jeg er ikke sikker på at dette er en "styggedom" og at vi i det minste er tjent med å se på hva dette kan medføre for oss grunneiere, fastboende, fritidsinnbyggere og ikke minst for våre etterkommere før vi "kaster" dette forslaget på bålet. Vi som grunneiere har våre eiendommer "på lån" vi forvalter jo eiendommene til neste generasjon overtar. Historien forteller oss at ikke alle har greid dette like godt.

Trollheimen verneområde skulle egentlig blitt en nasjonalpark i 1987, men lovverket hindret staten i å gjøre det om til nasjonalpark. I stedet ble det et verneområde med en verneforskrift som tilsvarer verneforskrift i Nasjonalparker. Dette er noe strengt, og man har i realiteten ingen mulighet til å regulere ferdsel osv. da dette reguleres av allemannsretten i et landskapsvernområde.

Skal man regulere allmenhetens tilgang og bruk av området kan man bare gjøre dette gjennom en forskrift når vernetypen er nasjonalpark. Dette betyr at nasjonalparkstyret kan begrense ferdsel i bestemte områder, for eksempel ved sauesanking, eller andre sårbare landbruksrelaterte aktiviteter.

Det må da lages en verneforskrift og forvaltningsplan for Trollheimen nasjonalpark som er tilpasset verneverdiene og bruken av området. Denne skal utarbeides av en arbeidsgruppe bestående blant annet av grunneiere, som skal kunne komme med sine innspill og behov. Hogst vil ikke bli tillatt i nasjonalparken, men dette blir trolig romslig økonomisk kompensert til hver enkelt grunneier.

Det finnes eksempler på nasjonalparker som ikke er til det beste for grunneiere som blant annet driver med jordbruk inne i nasjonalparkene, men det finnes også eksempler på det motsatte. Jordbruket får hogge, grøfte, bygge, sprøyte avlinger, bistand til frakt av avlinger, 100 prosent tilskudd til nofence og sågar foreta nedskyting av skadegjørere inne i nasjonalparkene.

Det grønne området er i dag landskapsvernområde, det blå er foreslåtte utvidelser av verneområdet i Trollheimen.

Dette betyr at det er lurt og se på mulighetene, og være med å påvirke eventuell ny verneform og verneforskrift før vi bestemmer oss. Deretter skal denne kvalitetssikres av blant annet Statsforvalteren før det endelige forslaget oversendes Klima- og Klima- og miljøverndepartementet, som da fremmer en sak for Stortinget.

Vi som grunneiere og kommuner kan stoppe prosessen når Statsforvalteren er klar for å sende dette til Klima- og miljøverndepartementet. Er vi ikke fornøyd med verneforskrift og forvaltningsplan kan vi si nei takk! Det som da skjer, er at vi må leve med et verneområde med gamle og utdaterte regler. Ønsker vi dette?

Så en oppfordring til alle grunneiere i Oppdal som lurer? Statsforvalteren har kalt inn til et informasjonsmøte 29.april kl 19.00 på Skifer hotell. Møt opp! Still spørsmål og få svar fra statsforvalterens folk som kommer. Slik at vi som gruppe kan fortelle kommunens politikere om dette er noe vi ønsker eller ikke.

Arne Mjøen

Grunneier i Gjevilvassdalen