Vi møter høsten med et ønske om å bli folkevalgte for Rennebus innbyggere, vel vitende om at det innebærer viktig ansvar og store oppgaver. Vi skal ivareta gode tjenester for innbyggerne, i alle livets faser slik at hver enkelt har gode forutsetninger for å bo her. I tillegg er det nødvendig å legge til rette for arbeidsplasser, og ta vare på den næringa vi allerede har.

Det vil vi gjøre gjennom fortsatt trygg økonomisk styring, stødig kurs for videre utvikling og fremtidsvisjoner for kommunen vår.

Gjennom full barnehagedekning, en inkluderende skole og varierte fritidsaktiviteter legger vi til rette for økt bolyst og etableringer. Vi mener det er unge sin tur nå, hvor vi må se på fremtidens behov for barnehageplasser. Det er et luksusproblem at vi har mange barn i kommunen, og de skal vi ta godt vare på.

Våre eldre er og blir en enorm ressurs, som bidrar sterkt til det frivillige arbeidet. Denne frivilligheten vil alltid være et viktig bidrag for Rennebu kommune. Vi må derfor arbeide for at frivilligheten har trygge og sikre rammer i fremtiden. Vi vil fortsette med å gi de eldre en trygg alderdom, og ivareta ansatte som skal utføre de viktige tjenestene våre.

Vi er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette kan vi utnytte ved å fortsette det gode samarbeidet i Trøndelag Sør. Ved å samarbeide om gode næringstiltak og infrastruktur vil vi kunne tilby et stort område for bosetting.

Rennebu er en kraftkommune med god tilgang til fornybar energi. Denne energien er etter vårt syn ikke godt nok utnyttet lokalt. Vi må jobbe for at det etableres en forbindelse fra Brattset til de nye næringsarealene slik at Rennebu kan bidra med å skape nye grønne industriarbeidsplasser. Skog, vann og mineraler er våre største ressurser. Utmarka må benyttes til å produsere mat. Utbygging av fritidsboliger må skje på en fremtidsretta måte i nært samarbeid med andre næringer.

Et sterkt fellesskap er nøkkelen til at vi i Rennebu fortsatt skal være en kommune hvor det er godt å bo, hvor vi alle kan føle tilhørighet! Vi har stått i posisjon med rak rygg de siste åtte årene, og nå er det vår tur til å sørge for at Rennebu Arbeiderparti fortsetter samme kurs fremover.

Som en forstad til de store arbeidsregionene, skal vi videreutvikle Rennebu og være attraktiv og fornybar på barnas premisser. For å få til det, ønsker vi din stemme ved valget 11. september!

Rennebu Ap

Kjell Erik Berntsen, Inger Helene Havdal, Frode Sæter og Inga Marie Solberg Engesmo