Trøndelag vil om få år ha et underskudd på kraft. Konsekvensen kan bli høyere priser, færre nye arbeidsplasser og høyere utslipp av klimagasser fordi vi mangler den fornybare kraften vi trenger for å gjennomføre det grønne skiftet.

I dag har Trøndelag et kraftoverskudd på 2,5 TWh. Samtidig har bedriftene i regionen forespørsler på totalt 15-20 TWh. Den varslede økningen i den årlige kraftproduksjonen er derimot på kun 1,7 TWh. Det går dermed mot et stort kraftunderskudd i Trøndelag innen få år. Trøndelag Høyres fylkesårsmøte fattet en rekke vedtak, som vil legge til rette for økt fornybar kraftproduksjon.

Norge har mye erfaring med vannkraft, som står for ca. 90 % av all strømproduksjon i Norge. I tillegg til å være en fleksibel og ren energikilde, gir vannkraftverk muligheten for å regulere vannmengden i vassdraget. Dette reduserer også risikoen for flom.

Mer attraktivt for kommunene

Jeg forstår at det er politisk enighet lokalt om at Verdalsvassdraget egner seg godt for energiproduksjon. En bærekraftig utbygging av vassdraget kan produsere ca. 150 GWh. Utbyggingen vil samtidig sikre mot skader ved flom i vassdraget og ha fordeler for laksestammen. Vassdraget er i dag vernet. Det vernet må på nytt vurderes dersom energiproduksjon i vassdraget skal være mulig. En slik vurdering tenker jeg det er riktig å gå videre med.

Regjeringen har bestemt at Haltenbanken skal forsynes med strøm fra land i Trøndelag. Trøndelag Høyres fylkesårsmøte vedtok at hastigheten av elektrifisering av sokkelen, må avhenge av tilgangen til kraft for landbasert næring og industri med store behov for omstilling. Verdiskapning på land må ses i sammenheng med verdiskapningen på sokkel og oljebransjen må i større grad gis et ansvar for tilrettelegging for elektrisk kraft til eget bruk.

Vindkraft på land utgjør i dag den billigste formen for fornybar energi, og gjennom nasjonale rammebetingelser må det bli mer attraktivt for kommunene å si ja til flere prosjekter, mener Trøndelag Høyre. I dag utgjør vindkraft 33% av kraftproduksjonen i Trøndelag.

Kjernekraft

På lengre sikt kan kjernekraftutbygging i regi av eller i samarbeid med private, Sverige eller andre aktører, bidra til å øke den stabile kraftproduksjonen. Vi bør utrede kjernekraft i Norge og stiller oss positive til etablering av kjernekraft, der hvor det er lokal tilslutning til slike prosjekt. Det må selvfølgelig stilles strenge krav til sikkerhet i produksjonen og lagring av avfall. Kjernekraft er sammen med vannkraften også en stabil utslippsfri energikilde som er stabil og kan produsere energi mer uavhengig av værforholdene. Utfordringen med denne energikilden er at prisene på denne kraften er relativ høyt.

Tilskuddsordninger og skatteregler må gjøre det attraktivt å bygge ut solenergi. Det samme gjelder tiltak for energisparing for både næringsliv og privatpersoner. Saksbehandlingstiden for nye energiprosjekter må reduseres. Ved hjelp av forenklede regler og prosesser og økt saksbehandlingskapasitet, så vel som bedre avklarte rammer for å ivareta urbefolkningen.

Trøndelag Høyre ser at det nå er kritisk i forhold til utbygging av fornybar energi i fylket og landet. Alle krefter må settes inn for gode lokale løsninger, for økt kraftproduksjon. Vi trenger sårt mer fornybar kraft, sterkere nett og mer effektiv bruk av vår energi. Gjør vi dette riktig vil det bidra til å holde strømprisen lav, kutte utslipp og legge til rette for grønne jobber og grønn verdiskaping.

Ingvill Dalseg, fylkespolitiker og leder programkomiteen Trøndelag Høyre