Som Opp skriver, vil BYAR bygge ned matjorda på Bjørkmoflata 5. Dette til tross for en tydelig innsigelse fra Statsforvalteren og nye nasjonale retningslinjer. Regjeringen har begrensningen klar, maks 2000 dekar dyrket matjord skal kunne omdisponeres hvert år. Og med omdisponeres, må det tolkes som at matjorda skal brukes til noe annet enn hva den gjør idag, nettopp det å dyrke mat. Over hele landet stoppes planlagte prosjekter.

Med en begrensning på 2000 dekar, hvor er argumentasjonen for at Oppdal kommune skal omdisponere 34 av disse, på Bjørkmoflata 5? I en vekting opp mot jernbane, vei, sykehus og øvrig kritisk infrastruktur over hele landet, som kanskje må ta av matjorda.

Ane Hoel er sitert i OPP: "En vurdering av samfunnsnytten kan dere ta nå. Mener dere at den ikke er stor nok, ja så stopp utbyggingen da!"

Det er altså slik prosedyren er, at våre lokalt valgte politikere skal ta denne evalueringen over kaffekoppen i et møte. Jeg håper vår enhetsleder er feilsitert.

Innsigelsen fra Statsforvalteren kom riktig nok etter satt frist. Og innspillet kan ignoreres, slik BYAR gjør. Men innsigelsen er basert på nasjonale føringer, som vi allerede kjenner til. Og det er ikke en forvirret nabo som har glemt fristen, det er faktisk Statsforvalteren. Kommunen kan, og bør ta Statsforvalteren sin innsigelse til etterretning.

Vi på Bjørkmoflata 4, naboer til området som er foreslått utbygd, har sendt noen tydelige innspill i høringsrunden. Hva kommunedirektøren mener om våre innspill, vet vi ikke før OPP omtaler det. Her må vi kunne forvente at kommunen sender oss sin innstilling til orientering. Som vanlige beboere i Oppdal har vi faktisk annet å gjøre enn å holde oss oppdatert på kommunen sine politiske møter, sakslister og saksframlegg. Derfor blir det en krampetrekning når vi nå blir orientert om hva som foregår. Og våre innspill avviser kommunedirektøren med argumenter som at "slik har vi ikke gjort det før."

Oppdal kommune har et skrikende behov for flere sentrumsnære boligtomter. Her har ikke kommunen vært tilstrekkelig på ballen de siste årene. Det at vi behøver flere tomter, betyr ikke at vi skal overkjøre lokale innspill fra naboer, fra Statsforvalteren eller nasjonale retningslinjer. Kommunen behandler saken som en veivals. Bjørkmoflata 5 kan fremdeles bygges ut etter noen gode justeringer, og vi har mye annet egnet areal å ta av i Oppdal.

Et vedtak om bygging på Bjørkmoflata 5 står seg først når saken er tilstrekkelig behandlet, og det er den ikke per idag.

Min oppfordring er at våre lokalpolitikere tar til seg innspillene som kommer fra oss som naboer, de nasjonale retningslinjene, innsigelsen fra Statsforvalteren, og gjør en grundig evaluering. Og ikke bare svarer ja/nei på utbygger sitt planforslag. Det er mange nyanser mellom ja og nei i god boligutvikling, og her har kommunen en sentral rolle. Først da vil vi få en akseptabel utbygging av Bjørkmoflata 5 boligområde.

Vennlig hilsen

Henrik Vågen