Den sørsamiske kulturen og måten den bruker beiteområdene våre på er og forblir en viktig del av identiteten til lokalsamfunnet vårt. Reindrift er i tillegg den minst miljøbelastende måten å produsere mat på i den sårbare høyfjellsnaturen vår. Er det noe av lokal matproduksjon som må være med oss gjennom det grønne skiftet og inn i framtida er det vel akkurat reindrifta vår.

I disse dager prøver en offensiv og framtidstro reineier å sikre vinterbeitene sine på Ilfjellet i Rennebu. Det gjør vedkommende ved å gå til det skritt å investere i en andel av en stor høyfjellseiendom i hjembygda si. Etter å ha leid denne andelen i mange år har nå reindriveren kjøpt eiendommen, og pustet lettet ut over å ha sikret seg og fremtidige generasjoner trygge vinterbeiter i hjemfjellet sitt.

Men gleden var kortvarig, nå vil ikke kommunedirektøren i Rennebu å gi henne konsesjon. Hun og familien er de eneste som driver næring og matproduksjon i akkurat dette området om vinteren. Reineieren har solid fagutdannelse i reindrift og naturbruk. Vedkommende er bosatt i Rennebu kommune. Hun har en samboer med landbrukseiendom som grenser inn til eiendommen, men konsesjon får hun ikke - forstå det den som kan.

Det er leit når saksbehandlingen inneholder argumenter, som at de som driver med reindrift ikke har behov for å eie noe. Det sier Rennebu kommune om ei næring, som i dag har tidsbegrensede private leieavtaler i det samme området. Ei næring som prøver å bøte på akkurat de problemene - med å investere i eget beiteland. Dette gjør nå reindrifta på lik linje med annet landbruk, som lever av beite. De tar rett og slett skikken dit de kommer.

Rennebu kommune ønsker heller å styrke en lokal landbrukseiendom. En landbrukseiendom som ikke driver med dyr. Denne eiendommen vil de styrke med tilleggsutmark som stort sett kun er egnet for småviltjakt og fiske, men er svært godt egnet for beite, spesielt rein. Hvorfor kommunedirektøren i Rennebu lander på denne avgjørelsen er det vanskelig for de fleste av oss andre å forstå.

Mener Rennebu kommune at de ivaretar sitt ansvaret som tilrettelegger for en av våre mest sårbare primærnæringer i denne saken? Spesielt merkelig fremstår det når konsesjonssøker tilfredsstiller konsesjonskravene på alle områder. Reindrifta fortjener å bli behandlet på lik linje med resten av landbruksnæringa vår. Det blir de rett og slett ikke i denne saken.

Vi håper at politikerne som skal behandle denne søknaden på torsdag, verdsetter og ivaretar reindrifta på en mer ryddig måte enn det kommunedirektøren i Rennebu legger for dagen.

Vi og alle andre politikere rundt Trollheimen, har et ansvar for å ivareta rammebetingelsene for reindrifta vår. Det gjør vi ikke ved å nekte reindrifta å eie og drifte beiteland som de rettmessig har kjøpt, et beiteland de på forbilledlig og bærekraftig måte selv har driftet i uminnelige tider.

FN sitt matvareprogram har dessuten gitt oss en tydelig marsjordre. Vi må regne med å måtte produsere 60 prosent mer mat ved hjelpa stedegne ressurser innen 2040. Da stikker vi ikke kjepper i hjula for de som er best på matproduksjon med stedegne ressurser - samene våre.

Med håp om ei god førjulstid til dere alle - enten dere i vind og snø farter rundt i fjella våre med reinshopen - eller sitter varmt og godt inne og tar avgjørelser som legger føringer for reindrifta langt inn i framtida.

Vennlig hilsen

Oppdal og Rennebu Venstre