Oppvekst og utdanning

Oppdal KrF går til valg høsten 2023 med oppvekst og utdanning som et av hovedpunktene i vårt valgprogram.

Barnehage og skole skal bygge på de grunnleggende verdiene i vår kristne og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Dette er verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

Holdningsskapende arbeid starter allerede i barnehagen, og vi vil arbeide for at redskap som «Mitt Valg» og «MOT» blir brukt i dette arbeidet.

Oppdal KrF er glad for at vi har en friskole i kommunen, som tilbyr elevplasser både på barnetrinn og ungdomstrinn. Det er viktig at foreldre og foresatte har mulighet til å velge opplæring for deres barn.

Oppdal har blitt et flerkulturelt og internasjonalt samfunn. Et overordnet mål må være at innvandrere og flyktninger som kommer til Oppdal opplever seg verdsatt, respektert og sett på som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i kommunen har.

Oppdal KrF vil arbeide for at livsmestring og psykisk helse blir prioritert i barnehage og skole og at ingen, hverken barn eller unge, skal utsettes for mobbing av noen art og at skolen ser hele eleven med de iboende kvaliteter den har.

Oppdal KrF satser på en skole som danner og utdanner, og gir like muligheter for alle barn. Vi går inn for å renovere Oppdal ungdomsskole. Vi vil jobbe for å utvide studietilbudet ved Oppdal Videregående Skole, styrke mulighetene for ta desentralisert høyere utdanning.

Vi vil jobbe for at det legges til rette for kurs som kan bidra til å fylle markedets arbeidskraftbehov. Vi vil legge til rette for arbeidstrening i regi av frivilligheten, arbeide for at bosetting og integrering av innvandrere og flyktninger fortsatt har høyt prioritet.

Vi vil arbeide for å hjelpe våre nye landsmenn inn i arbeidslivet ved å initiere til dialog med næringslivet og legge til rette for god språkopplæring og utdanning.

Oppdal KrF vil være et godt alternativ for deg som vil at Oppdal skal være ett godt sted for barn og unge å vokse opp, modnes og bli innbyggere som får det beste og gir det beste til og for kommunen.

Johan Jensen,

Oppdal Kristelig Folkeparti