Nok en gang har Oppdal kommune sendt ut krav om fullt feiegebyr til eierne av alle fritidseiendommer (og sannsynligvis alle fastboende i kommunen).

Da feiegebyret ble innført for noe år siden, som et statlig pålegg, ble det ettertrykkelig sagt at størrelsen på gebyret etter en prøveperiode skulle vurderes på nytt - dette ut fra en beregning av hvor mye som ble innkrevd fra kundene i forhold til hvor mye Oppdal kommune måtte betale til Trondheim Brann- og Redningstjeneste (TBRT), som utfører denne tjenesten.

Det ble også sagt at overskytende beløp hvert år skulle settes av på et fond, som i ettertid skulle brukes til å jevne ut eventuelt for mye innbetalt. Her er nemlig poenget at kommuen ikke kan kreve inn mer i gebyr enn de selv har i utgifter, en såkalt selvkostmetode-beregning. Nå har ordningen virket noen år, Men Oppdal kommune ser ikke ut til å ville gjennomføre denne beregningen.

På spørsmål til TBRT får jeg ikke oppgitt hvilke beløp Oppdal kommune har betalt til TBRT, og heller ikke kommunen vil gi oss summene de totalt har krevd inn av oss.

Når jeg går litt dypere inn i saken, opplyser imidlertid Oppdal kommune at i prøveperioden, som jeg kaller den, er hvert enkelt objekt som feies blitt vurdert på den måten at feiefrekvensen bestemmes individuelt.

F.eks har jeg fått opplyst at pipa på min hytte heretter vil bli feid hvert åttende år, mens jeg likevel må betale fullt  gebyr i alle disse årene. Det vil si at det med dagens takster  vil utgjøre i overkant av 4000 kr for en enkelt feiing.

Det er jo åpenbart høyst urimelig, ettersom jeg da i sju av åtte år betaler for en tjeneste jeg ikke får, og jeg er jo helt sikkert ikke den eneste som blir utsatt for dette.

Det vil si at Oppdal kommune høyst sannsynlig krever inn langt mer penger enn det kommunen må betale til TBRT. Hvilken kommersiell aktør ville kunnet ha en tilsvarende praksis?

Og her er vi ved noe av kjernen i denne saken. Feiing er en ren monopolvirksomhet, og det innebærer at vi ikke fritt kan velge en annen leverandør, som vi f.eks kan ved innkjøp av andre tjenester og varer.

For å rette opp i misforholdet må derfor Oppdal kommune snarest innføre differensiert feiegebyr, slik at de som får utført feietjenester hvert år må betale en sum (kanskje på nivå med dagens gebyr), mens alle vi andre må betale et beløp som beregnes ut fra hyppigheten.

Kommunen må også være villig til å oppgi alle tall som angår denne saken. Kommunen er tross alt til for å levere best mulig tjenester til såvel fastboende som hytteeiere, og hva dette innebærer må selvsagt være offentlig.

Kommunen er jo ikke et privat foretak som kan og må holde slike opplysninger tett til brystet av kommersielle årsaker.

Ole Jørgen Frostad