Siden tredelt foreldrepermisjon ble innført, har stadig flere mødre valgt å ta ut ulønnet permisjon. Det er særlig mødre som står i denne debatten, fordi mange kjenner på at det blir for tidlig å dra fra babyen sin.

Det er ikke manglende tillit til far eller medmor som er utfordringa, men derimot at tilrettelagt amming på arbeidsplassen er enklere å få til på papiret enn i virkeligheten.

Vi mener debatten og kunnskapen om små barn har utviklet seg i en slik retning at vi bør evaluere den tredelte foreldrepermisjonen. Vi skal lage politikk som løser folk sin hverdag, og da må vi gjøre tilpasninger slik at vi ikke skaper større problemer for småbarnsfamilier.

Vi mener familien i større grad må bestemme hva som passer best for dem.

Når stadig flere foreldre velger å ta ut ulønna permisjon, er dette et klart tegn på at dagens løsning ikke er god nok. Det er flere utfordringer med ulønna permisjon, fordi man som arbeidstaker står i fare for å miste rettigheter.

Dette gjelder blant annet retten til sykepenger og tap av pensjon. Dette kan i verste fall få store konsekvenser for den enkelte. Vi mener arbeidstakere som velger ulønna permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon, bør sikres de samme rettighetene selv om det har gått fire uker eller mer siden arbeidstaker mottok lønn.

Vi må erkjenne at mange ønsker en lengre permisjon, og da må vi sikre gode rettigheter og trygghet for arbeidstakeren. Dersom vi skal snakke om likestilling, som er ett av argumentene for tredelt foreldrepermisjon, må vi også se på de utfordringer dette fører til spesielt for mødre som velger ulønnet permisjon.

Vi sender med dette en oppfordring, særlig til vårt eget parti, om å lytte til oss småbarnsforeldre som mener at dagens ordning ikke er fleksibel nok. Det vi investerer i barns tidlige liv, vil gagne oss inn i fremtiden, både som familie og som samfunn.

Ida Martine Schei, Malin Paulsen, Inger Helene Havdal, medlemmer av Rennebu Arbeiderparti