Nye Veier har sendt ut planprogram for E6 Nedgård (Åshuset) - Toset. Denne gangen med alternativ trasé som egentlig er godkjent forbi Ulsberg, altså der E6 går i dag.

Nye Veier innså omsider at prosjektet krever konsekvensutredning.

Etter å ha forkastet forslaget om østlig trasé våren 2021, er dette nok en gang tatt fram hos Nye Veier. Forklaringen fra Nye Veier om å avslutte i 2021 var at det ble for dyrt.

La meg presisere, veien ble for dyr i kroner og øre!

Det menneskelige aspektet for berørte parter i denne veiplanen har visstnok ingen pris hos Nye Veier.

Bilen har fått stor plass i samfunnet, og den krever gode veier. Men ikke alt skal gjøres på bilens premisser, den er kun et redskap som tjener mennesket, men det er menneskene som må være fokus.

Nye Veiers måte å behandle folk på har ikke alltid vist seg fra sin beste side. Av den grunn er avsnittet i planen «Tema for konsekvensutredning» interessant lesing. Vestlig landskapsbilde betegnes som en bratt dalside.

Og dett var dett.

Østlig korridor, derimot, vil ligge noe lenger opp i dalsida, stedvis med slakere skogs- og jordbruksterreng. Det beskrives at landbruket er aktivt med skogbruk og beite, men dyrkamarka ser ut som har gått ut av produksjon.

Men den er der, den finnes, preget av tidligere tider.

Jeg merker meg også at Tørset hyttegrend ikke er nevnt med en stavelse.

Fra et raskt blikk på denne beskrivelsen, hvor egner det seg best for folk å oppholde seg, og hvor kan støyende, støvete og forurensende trafikk best passe? Folk skal bo og slå seg ned der det gir trivsel med produksjon og næring. Veien kan gå i bratte skråninger.

En representant fra Nye Veier har fortalt meg at de har oppbygningsmasse nok til å fylle bratte skråninger.

Jeg vil i disse dager trekke fram det som skjer ute i verden nå. Uroligheter gir noen konsekvenser. Matmangel er en fare for oss som er så avhengig av import. Det kan hende at jordlappen ute av produksjon i dag kan være av stor betydning for dagen i morgen.

Vi må ikke sage over den greina vi sitter på.

I en sammenligning av de to alternativene øst og vest, tolker jeg det slik at Nye Veier fokuserer på farten. Østlig trasé gir deler av veien fra 90 og 110 km/t, mens den vestlige (som er gjenbruk av gamle E6) får 80 og 90 km/t.

Ved å studere kartet er det tydelig at den vestlige er betydelig kortere, så her går det opp i opp med bruk av tid, men heller litt dyrere bruk av  drivstoff i den østlige.

Det er mye å si om hvordan landskap og mennesker blir berørt ved østlig trasé. Her er rekreasjonsområder med hyttefelt, myr, vassdrag, beiteområder, gårds- og sideveier samt skog-  landbruksområder.

Det er to tettsteder som blir adskilt med veier og ikke minst, riksvei 3 vil fortsatt gå gjennom tett boligområde med en vanvittig økt tungtransport som fyller veien med fare for myke trafikanter.

Når skal dette problemet løses? Var det ikke naturlig å gjøre denne jobben nå?

Ville ikke det være samfunnsøkonomisk og en fordel for alle parter?

Det kom et forslag fra Sveinung Eithun som var både vettugt og smart. Riksvei 3 kan sendes i tunnel fra Nåverdalen og inn på ny E6 ved Skamfersetra (sør for Berkåk).

Riksvei 3 må vurderes og tas med i planen. Alt annet vil bare gi problemer og unødig store kostnader.

Ingun Rosten Larsen