Ta toget!

Årets valgkamp er godt i gang. Tradisjonen tro lover kommunepolitikerne i Oppdal gull og grønne skoger. Valgflesk må til. Og det er ikke grenser for hva politikerne fallbyr for å få din stemme. Helst så mange stemmer at det blir lett å navigere sine tiltak igjennom kommunestyresalen med et flertall.

Men de færreste husker vel i dag, at det ikke er mange uker siden at kommmuneadminstrasjonen med økonomisjefen i spissen manet politikerne til forsiktighet med bruk av kommunale midler. At det rett og slett ikke var det store armrom for økonomiske utskeielser.

Det kunne være interessant å se hvilken veg kommunens økonomi ville ta såfremt kommunens politikere hadde fri adgang til innholdet i kommunekassen?

Oppdal et flott sted og bo

Nå var det hverken et «godt» politisk miljø eller en flott natur som fikk meg til å bosette meg i Oppdal, men kjærlighet.

Men du verden hvor er jeg glad for at det ble Oppdal. Maken til sted skal man lede lenge etter. Og det mest imponerende er at det finnes så utrolig mange personligheter med gjennomføringskraft i kultur, idrett og næringsliv. Takket være dem har bygda Oppdal et stort og variert utvalg av kultur- og idrettstilbud samt et drivende godt næringsliv.

Spordrift fikk orden på jernbaneskinnene på Revmoen i vinter - nå løfter Mogens Juul Rasmusen fram en tanke om å bruke jernbanen ved Revmoen til en godsterminal for omlasting av gods fra Nordmøre. Foto: Morgan Frelsøy

Med andre ord en særdeles attraktiv bygd fundert på entusiasme og gå på-mot.

Hvor disse personligheter i stor grad har vært med til å bygge Oppdals rykte som et godt sted å etablere seg, ikke politikerne.

Fremoverlente politikere?

En attraktiv bygd trenger også et attraktivt jernbanetilbud. Hittil har det vært mye prat om et bedre jernbanetilbud til bygda, spesielt for passasjerer. Noen av bygdas politikere viser seg da også nå og da i mediene i forbindelse med et ønske om å få til flere passasjertog på Dovrebanen.

Men brenner de for jernbanesaken? Går de til saken med ildhu?

Når man leser historiske skrifter om etablering av Dovrebanen var det en lang «skinnegang» før det første tog gikk over Dovrefjell i 1921, etter flere politiske slag på Stortinget. For ikke å tale om fogderistriden hvor sunnmøringer og nordmøringer etablerte et stemmesamarbeid – rottet seg sammen. Noe som hindret at det ble bygget en jernbane fra Oppdal og ned gjennom Sunndalen til Molde. Tre ganger er det stukket ut – tegnet - en jernbanelinje ned gjennom Sunndalen uten at det har ført til et togtilbud til Møre-kysten.

Godstransport

Godstranporten til og fra Oppdal går i all hovedsak pr lastebil. For ikke å tale om de store godsmengder som transporteres på trailere gjennom bygda på riksveg 70 fra og til Møre og Romsdal.

For oss som bor langs vegen ned til Sunndalsøra, kan vi konstatere at det ikke er så få trailere som kjører den veien – det må være tale om flere hundre i døgnet.

Hvor er lokalpolitikerne

Hvorfor er det ingen politiker i Oppdal som frem til nå har tatt opp hansken, for å få undersøkt hvor stor en del av denne godstransporten som med fordel kan omlastes til jernbanetransport i Oppdal? I en tid hvor det vektlegges at mer og mer av nasjonens gods må transportes med jernbanen fremfor lastebil.

Lokalt initiativ overfor nasjonale myndigheter

Ute på Revmoen ligger det i dag et stort ubrukt areal som jeg antar egner seg for etablering av en jernbanegodsterminal. For omlastning av trailere og container fra lastebil til jernbane og omvendt.

En etablering av en godsterminal i bygda vil også bety at Oppdals næringsliv får lettere adgang til godstransport. Og ikke minst kan en terminal brukes i forbindelse med omlastning når jernbane eller veg rammes av jordskred og oversvømmelser som vi ser nå.

Etablering av en terminal på Revmoen vil også bety nye arbeidsplasser både i anleggs- og driftsfasen i en tid hvor kommunens politikere tenker jordvern og går inn for mindre hyttebygging.

Brukollaps – en igangsetter

Brukollapsen ved Ringebu bør få våre lokalpolitikere opp og stå på barrikadene. Og kjempe for en bedre og mer driftssikker Dovrebane – en jernbane som vi alle er avhengig av!

Det er nå oppdalingene har sjansen til å kreve en bedre jernbanestrekning, med større kapasitet til så vel passasjerer som gods.

Og her et godt forslag som en initiativrik lokal politiker i Oppdal kan få lov å fremføre på riksplan: En ny bru over Lågen må selvsagt være klargjort for dobbeltspor, og med et nyt dobbeltspor lagt fra broen og den korte veg inn til Ringebu stasjon. For om mulig å sikre en bedre og raskere trafikkavvikling på Dovrebanen. Sporet kan legges mens en ny bru bygges.

Mogens Juul Rasmussen