Regjeringa har nylig sendt ut på høring «forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet». Det nye er kort fortalt at regjeringen (AP og SP) innfører en differensiering mellom pressområder og resten av landet. Kommunene utenfor byområdene – slike som Oppdal – skal få mer mulighet til å planlegge ut fra sine lokale forhold, særlig i boligsaker. Målet er å skape gode og levende lokalsamfunn i hele Norge, samtidig som fokus på effektiv arealbruk og fortetting blir løftet fram, ved hjelp av lokalt selvstyre.

Dette er gode nyheter for oss i Oppdal! Lokal selvråderett har stor betydning for Oppdals utvikling! Når regjeringa nå signaliserer at denne råderetten bare skal bli større, føles det som en styrket tillit til lokale politikere som gjør en innsats med mål om å utvikle bygda vår.

Her i Oppdal er arealbruk blitt et tema som engasjerer stort. Oppdal har opplevd vekst i flere tiår, og vi ser et næringsliv som dekker de aller fleste av våre behov. Men debatten rundt arealbruk har blitt polarisert og skaper usikkerhet for mange som har sitt levebrød her i Oppdal. Både byggenæringa og landbruksnæringa signaliserer manglende forutsigbarhet og økonomiske utfordringer.

Det er viktig at vi lytter og tenker grundig igjennom hvilke konsekvenser feil retningsvalg kan føre til. Vi i Oppdal Senterparti kjenner på de forventningene som ligger i lufta, det er tydelig at dette er alvor for mange. I møtet med byggenæringa fikk vi høre at bedrifter må si opp eller permittere ansatte her i Oppdal. Samtidig vet vi at bønder vurderer å legge ned sin virksomhet. Slike utviklingstrekk og signaler fra to viktige næringer skaper negative ringvirkninger som svekker Oppdal som kommune.

Oppdal Senterparti oppfordrer til at sak med tittel «forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet» settes på sakskartet. Samtidig bør også «høring av statlige planretningslinjer for klima og energi» settes på samme sakskart. Klima, energi og arealplanlegging er verdier som utfyller hverandre som hånd i hanske.

Det føles trygt å vite at regjeringen speiler våre tanker rundt lokal styring og fremtidig utvikling av kommunen. Oppdal kommune får nå muligheten til å komme med innspill til regjeringen innen høringsfristen 12. juni.

Nå blir det viktig å signalisere at vi i Oppdal kommune vil styrke vårt lokaldemokrati – fordi vi vet best hvor skoen trykker.

Med ønske om ei god påske til alle fra oss i Oppdal Senterparti