Skolegang legger grunnlaget for fremtiden vår. Mulighetene øker for barn med verdier som bygger på nestekjærlighet, likeverd, solidaritet og respekt for menneskeverdet. "Skolen skal åpne dører mot verden, framtiden og gi elevene (...) innsikt og forankring", står det i formålsparagrafen i opplæringsloven.

Årets TV-aksjon heter «Hvert barn er en mulighet». Hvilke muligheter har barn uten skolegang?

Varer i generasjoner

Krig er den største trusselen mot fremskritt. Frem mot 2011 falt antall kriger. Antallet er nå økende. I Syria står 2 millioner barn helt uten skolegang. Landet er i ferd med å miste to tiår med fremgang innen skolesektoren.

Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013. Over halvparten av barna i skolealder får ikke utdanning. Klasserommene er overfylte og det er mangel på undervisningsmateriell.

Colombia har vært preget av krig og konflikter i mer enn 50 år. Barn og unge har betalt den høyeste prisen. I dag har en av fem unge hverken jobb eller skoletilbud. De står lett i fare for å bli med i væpnede grupper og kriminelle gjenger, og for å bli utnyttet og utsatt for overgrep. På mangel av muligheter vil denne utviklingen fortsette. Hvilken fremtid ønsker vi?

I Norge tar vi skolegang som en selvfølge, men vi har store forventninger til skolen. Formålsparagrafen i opplæringsloven sier at elevene skal "utvikle kunnskap og holdninger for å kunne mestre sine liv, og delta i fellesskap i samfunnet." Hva forventer vi av barn uten skolegang når vi mener at dette skal oppfylles av skolen?

I opplæringsloven står det at "elevene skal ha medansvar og rett til medvirkning". Skolen har lært oss at vi har et ansvar. 22. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. TV-aksjonen går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Et bidrag til et barns utdanning er en gave som varer i generasjoner.

Et barn som har gått på skole er i bedre stand til å ta vare på sine barn, bidra til familien og dermed også lokalsamfunnet. Å investere i utdanning er å investere i fremtiden. Utdanning er fundamentet barna og samfunnet skal bygge på. Utdanning er en ressurs, og vår fremtidige valuta.

Er skolegang en oppnåelig valuta?

Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett til utdanning. Allikevel står ett av fem barn i krigs- og konfliktområder i dag uten skolegang. Dette tilsvarer over 27 millioner barn. Mali har en befolkning på 11 millioner. Gjennomsnittsalderen er bare 16 år. Landet risikerer ikke bare å miste en generasjon, utviklingen stopper opp.

Barn som nektes utdanning, nektes muligheten til å utvikle seg. I Pakistan står nesten halvparten av alle barn i skolealder uten utdanningstilbud. For jenter er andelen 60 prosent. Pakistanske Malala Yousafzai mottok Nobels fredspris i 2014 for hennes arbeid for jenters rett til utdanning.

Som 17-åring ble Malala Nobels fredspris yngste prisvinner. I sin tale sier Malala følgende: "Denne prisen går ikke bare til meg. Den går til de glemte barna som ønsker seg utdanning. Den går til de skremte barna som ønsker seg fred. Den går til de stemmeløse barna som ønsker seg endring. Jeg er her for å forsvare deres rettigheter, heve deres stemme. (...). Vi må handle slik at dette blir den siste gangen, den siste gangen, vi ser at et barn blir fratatt retten til utdanning." For fire år siden ble Malala skutt i et forsøk på å hindre henne i å snakke for jenters rett på utdanning. 12. oktober i år deltok hun på sin første skoletime på Oxford. Skolegang er en oppnåelig valuta. Hvert barn er en mulighet!

UNICEF ble stiftet av FN i 1946 for å hjelpe barn som var rammet av andre verdenskrig. Mandatet er senere utvidet til å gjelde alle barn i verden. UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn og arbeider i over 190 land. De er tilstede før, under og etter katastrofer inntreffer. Dette gir dem en helt unik lokalkunnskap og gode forutsetninger for å nå sine mål. Målet med årets TV-aksjon er å gi barn i Syria, Sør-Sudan, Mali, Pakistan og Colombia skolegang, og gjennom det en fremtid.

Gjennom TV-aksjonsmidlene skal vi gi 470 000 barn utdanning. Dette er vårt oppdrag, sammen. Vi skal utdanne lærere, heve kvaliteten på læringsprogrammene, bidra til tryggere skoleveier, bygge og rehabilitere skoler, bedre sanitære forhold og minimere konfliktnivået. Årets TV-aksjon skal gi barn i krig: håp, utdanning og en fremtid.

Bli med

Vi trøndere er engasjerte. Vi bryr oss om dugnad og om barns rettigheter. Vi kan ikke forvente at barn uten skolegang skal opparbeide seg erfaringer og muligheter som sikrer dem en god fremtid.

Barnekonvensjonens sier at alle barn har rett til utdanning. Sammen må vi kjempe for at alle barn får tilgang til kunnskap. Kunnskap skaper verdier. Søndag 22. oktober har vi satt av en hel dag for å hjelpe andre.

Engasjer deg i årets TV-aksjon. Mulighetene er uendelige. Bli bøssebærer, benytt deg av vårt undervisningsopplegg, gjennomfør skoleløp eller lag en tilstelning. Gå inn på www.blimed.no for å se hvordan du kan bidra i årets største dugnad. Barna er vår felles fremtid. Hvert barn er en mulighet!