Siden 1999 har ulike grupperinger jobbet for å fremme gang- og sykkelveien mellom Brudalen og Festa.

Det har også vært gjennomført protestaksjoner som engasjerte lokalbefolkningen i nærområdet. Det har for det meste vært foreldregrupperinger som har jobbet med dette. De har iherdig jobbet for å prøve å sikre en lovpålagt trygg og sikker skolevei for barna sine.

Alle disse foreldrene har nå snart voksne barn og enkelte av disse har rukket å bli besteforeldre for en ny generasjon med skolebarn som også har det samme behovet.

Det er også mye tungtrafikk på strekningen som gjør myke trafikanter ekstra sårbare. Og store deler av strekningen er livsfarlig å gå og sykle etter. Dette medfører at barna til enhver tid er avhengig av at foreldre stiller opp for å kjøre de til venner og andre aktiviteter, i stedet for at de kan gå, ta sparkesykkelen eller sykle når de skal gjøre noe.

På denne strekningen har det dessverre vært to dødsulykker, der gående har mistet livet. Det har også vært en alvorlig påkjørsel, der den myke trafikanten så vidt berget livet. Ut over dette har det vært flere nestenulykker med barn som raskt kunne ha fått katastrofale følger.

Jo da, saken har vært høyt på prioriteringslisten i Nasjonal transportplan, men likevel har den blitt skjøvet på gang på gang. I mellomtiden har flere andre strekninger fått gang- og sykkelveier, noe vi i Fremskrittspartiet mener er veldig positivt. Men hvorfor er det ikke mulig å få til dette uti «Blankbøgda»?

Det er også utført stikkprøveutgravninger på strekningen med tanke på fortidsminner som var pålagt av byråkratiet. Undertegnede mener også at det var tatt pålagte støymålinger på strekningen. Man kan spørre seg hvorfor dette er så nødvendig når det vektes opp mot en trygg og sikker skolevei - jeg forstår det ikke?

Den siste grupperingen som for noen år siden jobbet hardt for å få til dette, «stanget» gang på gang mot byråkratiet lukkede dører. Til slutt fikk de beskjed fra kommunen om at nå stod det bare på Vegvesenet sluttbehandling av saken. Etter dette har ingen ting skjedd!

Engasjementet fra denne grupperingen av foreldre har naturlig nok stagnert, fordi  barna vokser til. Byråkratiets motvilje til å hjelpe og iverksette utbyggingen av gang- og sykkelveien har også tappet engasjementet.

For kort tid siden tok undertegnede kontakt med leder av plan og forvaltning i Oppdal. Jeg spurte da hvordan det gikk med saken og hvorfor det trekker sånn ut i tid.

Tilbakemeldingen jeg fikk sjokkerte meg. Det viser seg at kommunen må utrede hvor mye dyrket mark som går tap der gangveien skal gå! Da spør vi oss i Fremskrittspartiet følgende: skal barn og ungdommers liv vektes opp mot hvor mye dyrket mark som går tapt langs denne strekningen?

Og hvorfor stopper alt opp? Skal ikke Oppdal Kommune legge til rette, ivareta og jobbe for Oppdals befolkning? Og hvor blir det av det politiske engasjementet i denne viktige saken?

Barna er det kjæreste vi har! Vi skal ivareta den oppvoksende generasjonen og sørge for at de vokser opp under trygge og gode forhold!

Nå må vi politikere og kommuneadministrasjonen ta dette på alvor og få til denne gang og sykkelveien en gang for alle! Det vil vi i Fremskrittspartiet kjempe for - barna våre trenger trygge gang- og sykkelveier!

Hilsen frustrert politiker fra Fremskrittspartiet,

Olav Kvam