Bjørkmoen 5

Enhver sak har en historie, og denne er lang. Det som er beskrevet i media om saken omhandler kun sluttbehandlingen av saken i de to siste kommunestyremøtene. Ved kommunestyret sist torsdag ble det vedtatt å godkjenne reguleringsplan for Bjørkmoen 5. I ettertid har Bondelaget og Oppdal Venstre ytret sine synspunkter i media, noe som skapte en ensidig fremstilling av saken.

De to innleggene viser til Jordbruksplanen og en «aldrende arealdel av kommuneplanen». Kommuneplanen i sin helhet er en overordnet plan vedtatt av kommunestyret og gir føringer for kommunens strategi og planlegging frem i tid. Jordbruksplanen er en delplan under kommuneplanen, og sier noe om utviklingsstrategien for jordbruket i Oppdal kommune. Kommuneplanen er todelt, en samfunnsdel og en arealdel. Den siste tar for seg disponeringen av arealene i kommunen. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019, men er i dag under behandling og vil forhåpentligvis bli vedtatt iløpet av 2024. Videre gir samfunnsdelen av Kommuneplanen beskrivelser på satsingsområder de kommende år. Reguleringsplaner utarbeides i tråd med arealplanen og beskriver bruken av områdene i detalj.

En planprosess tar gjerne flere år, derfor er kommunens planverk et viktig grunnlag for å skape forutsigbarhet for hele lokalsamfunnet. Når det gjelder Bjørkmoen 5, ble arealbruken for Bjørkmoen godkjent som utbyggingsformål i Reguleringsplan vedtatt 26.januar 1995, og i påfølgende behandlinger er arealet gjengitt og vist som utbyggingsformål. Under revidering av Kommuneplanens arealdel i 2007 og 2011 ble arealdisponeringen bekreftet. Under Kommuneplanbehandlingen i 2015 ble det godkjent at utbyggingsformålet for bolig ble noe utvidet mot sør, endringen medførte at hele dyrkaarealet på Bjørkmoen angis som boligformål. Endringen ble bekreftet av kommunestyret ved Kommuneplanvedtaket i 2019.

Den aktuelle eiendommen i Bjørkmoen 5 saken, gnr.283, bnr.18 ble kjøpt av selskapet Bjørkmoen AS høsten 2015 som utbyggingsareal for bolig som vist i gjeldende arealplan. På grunn av reguleringsstatus på arealet bortfaller krav om landbrukskonsesjon. Selskapet Bjørkmoen AS har deretter sørget for en etappevis utarbeidelse av detaljreguleringsplan med innleid kompetanse samt betalt behandlingsgebyr til kommunen. Klargjøring og opparbeidelsen av infrastruktur har startet og pågår etappevis. Gjennomføring av vedtatt reguleringsplan fra 1995 er dermed i gang. Deler av gnr.284, bnr.1 inngår også i nylig vedtatt detaljreguleringsplan med boligformål.

Legger vi dette til grunn samt kommunedirektørens utredning om samfunnsnytte og en positiv innstilling i saken, fant flertallet det hensiktsmessig å vedta planen. Det er i reguleringssaker mange hensyn og ta, og jordvern er et av dem. Vi er derimot i et vegskille for hva vi skal vektlegge i vår arealdisponering. Nye statlige signaler og direktiv skal vurderes i rullering av den nye arealplanen, men hverken nye direktiv eller arealplan har tilbakevirkende kraft slik noen mener det bør ha i denne saken.

Tor Snøve

Trond Mesloe

Eirin Heggvold

Magni Øveraas

Ola Skarsheim

Heidi Aarsheim Bøe