Trøndelag Høyre har som sitt mål at alle skal fullføre videregående skole. Dette vil både bidra til at flere unge kommer i arbeid og utdanning og at samfunnet sikres mange nok ansatte i næringslivet og offentlig sektor.

I Trøndelag sank fraværet med 28 prosent når fraværsgrensen ble innført. Samtidig fullfører flere videregående skole i fylket.

Tallene viser at fraværet har gått ned gradvis helt siden Høyreregjeringen overtok i 2013. Frem til 2016 sank fraværet fra 8,5 til 7,2 prosent i Trøndelag. Når fraværsgrensen ble innført i 2016 sank fraværet med ytterligere to prosentpoeng til 5,2 prosent.

Parallelt har vi sett at andelen som fullfører videregående skole har økt fra ca. 72 til ca. 80 prosenty. Det er all mulig grunn til å se en sammenheng mellom reformene som Høyre gjennomførte i regjering og disse resultatene.

Arbeiderpartiet har gjennom sitt landsmøtevedtak om å svekke fraværsgrensa satt denne positive utviklingen i fare. Utviklingen med at flere fullfører videregående skole kan stoppe opp. Det vil trolig ramme de som trenger skolen aller mest.

At flere elever er på skolen innebærer, i tillegg til læring, at de blir sett, tatt vare på og fulgt opp. For Trøndelag Høyre er det å ha forventinger til elevers tilstedeværelse et utrykk til tillit.

Hvis vi ikke stiller krav svikter vi elevene. At elevene er på skolen bedrer læringsmiljøet, og bidrar til en mer forutsigbar arbeidssituasjon for den enkelte lærer.

Dersom regjeringen opphever eller radikalt justerer den nasjonale fraværsgrensen, vil Trøndelag Høyre innføre en lokal fraværsgrense gjeldende for de videregående skolene i Trøndelag. Et tiltak som virker må selvsagt videreføres!

Fylkesordførerkandidat Pål Sæther Eiden,

ordførerkandidat/fylkespolitiker Ingvill Dalseg, Høyre